شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان طرح / پروژه: : ‌بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده بمنظور افزایش وزن ماهی کپور معمولی در مرحله پرواری

شماره مصوب پروژه: 92122-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سالن تکثیر و پرورش خزرآباد ساری نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حمید رمضانی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3192 مرتبه | 0 نظر
اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:
افزایش روز افزون مواد اولیه غذایی بمنظور تولید پروتئین ضرورت بازنگری بمنظور تولید جیره های ارزان قیمت راایجاب مینماید بطوریکه بتوان با جیره مناسب تولید اقتصادی داشت.در همین راستا استفاده از مکمل های گیاهی ارزان قیمت توانسته به میزان 1% به تولید شیر و گوشت در گاو و گوسفند اضافه نماید.بدین ترتیب با احتساب 10000 تن تولد ماهی گرمابی، در صورت موثر بودن مکمل های گیاهی تاثیر قابل توجهی در تولید را خواهیم داشت.مکمل گیاهی اشتها آور درسه تیمار به ماهی کپور در مرحله پرواری خوارانده شد.
نتایج:
بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده بمنظور افزایش وزن ماهی کپور معمولی در مرحله پرواری در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سالهای 92 و 93 انجام شد. تعداد 186 عدد ماهی کپور پرورشی با میانگین وزنی 3/126 گرم در 3 تیمار با 3 تکرار، در 9 حوضچه فایبرگلاس به مساحت تقریبی 16 متر مربع (و با عمق مفید و تقریبا ثابت 6/0 متر) تقسیم گردیدو بمدت 8 هفته تحت تغذیه باسه جیره غذایی( پلت رایج در بازار با مکمل صفر درصد(شاهد) و پلت رایج در بازار واجد مکمل گیاهی اشتها آور 1% و پلت رایج در باز ار واجد مکمل گیاهی اشتها آور 2%) قرار گرفتند.بررسیها نشان داد که وزن اکتسابی در جیره بامکمل 0%(پلت رایج در بازار) برابر با 6/51 و برای جیره با مکمل 1% برابر با 3/49 و برای جیره با مکمل 2% برابر با 6/57 گرم بوده است.و نرخ رشد نسبی نیز برای مکمل 0% برابر 03/39 گرم و برای مکمل 1% برابر 03/40 گرم و برای مکمل 2% برابر 65/48 گرم بوده است.بین میانگین های وزن نهایی سه تیمار اختلاف معنی دار نبود( 05/0> p ) و بیشترین وزن بدست آمده در تیمار سوم ( مکل 3%) بدست آمده اما با دو تیمار دیگر اختلاف معنی دار نداشت( 0.05> p ). با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که مکل گیاهی اشتها آور منجر به تفاوت معنی داری در شاخص رشد،تغذیه،ضریب تبدیل غذایی و رشد اختصاصی ماهی کپور معمولی نگردید.
دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:
با توجه به عدم کارایی در این مرحله توصیه می شود در تیماربندی بیشتر آزمایش تکرار شود و بخصوص تاثیر مکمل بر روی سیستم ایمنی آزمایش شود.
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:
در صورت موفقیت در سیستم ایمنی ماهی میتوان در تمامی مناطق که اقدام به پرورش کپور می نمایند توصیه نمود.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج