شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان پروژه: مطالعه پرورش گوشتی فیلماهی (Huso huso) با استفاده از جیره های مختلف غذایی واحد اجرا: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

محل اجرا: نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود محسنی نام و نام خانوادگی مجریان استانی: نام و نام خانوادگی همکاران : محمد پورکاظمی، مریم فلاحی کپورچالی، ابوالفضل سپهداری، محمود بهمنی، حمیدرضا پورعلی، میرحامد سید حسنی، رضوان ا.. کاظمی، علی حلاجیان و مریم صالحی سال شروع: 91/11/1 سال خاتمه: 93/11/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2849 مرتبه | 0 نظر
اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:
مطالعات رفتارشناسی ماهیان نشان داد، گرفتن غذا در ماهیان یک فرایند انتخابی است. غذا ممکن است بر اساس ماهیت، بو و مزه شیمیایی به راحتی بلع یا دفع شود. حتی در مورد گونه‏هایی که غذا را از طریق دیدن تشخیص می‏دهند، طعم غذا در تصمیم نهایی ماهی که غذا را دفع یا بلع کند، اهمیت بسیار زیادی دارد. اضافه نمودن جاذب‏های شیمیایی در غذای فرموله ماهی اهمیت بسیاری داشته و امروزه در آبزی‏پروری بسیار گسترش یافته است. ترکیبات فوق سبب افزایش بهبود کیفیت غذای مصرفی، به حداقل رسانیدن زمان غذا گیری ماهی، کاهش زمان ماندن غذا در آب و در نتیجه سبب کاهش و از بین رفتن مواد مغذی موجود در غذا گشته و به تبع آن آلودگی آب نیز به حداقل خواهد رسید.
تحقیق حاضر به منظور بررسی مقدماتی جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف کنجاله سویا و تاثیر سطوح مختلف میتونین، لیزین، ال- کارنتین و بتائین جیره‏های غذایی بر روند رشد، ترکیب لاشه، شاخص هپاتوسوماتیک و فاکتورهای خونی فیلماهی پرورشی طراحی و اجرا گردید.
به منظور بهینه سازی جیره غذایی در پرورش گوشتی فیلماهی پرورشی، چهار آزمایش رشد بشرح زیر طراحی و اجرا گردید: آزمایش اول: امکان جایگزینی کنجاله سویا بجای پودر ماهی به منظور کاهش هزینه تولید، در فیلماهیان اوزان 8 تا 300 گرم و 300 تا 1000 گرم در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی متعادل بررسی شد. بدین منظور 6 جیره غذایی حاوی (45 درصد پروتئین خام و1/20 مگاژول انرژی خام در هر کیلوگرم) با سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا
(5، 10، 15، 20 و 25 درصد) به جای پودر ماهی تولید و بمدت 231 روز به ماهیان مورد بررسی داده شد.
آزمایش دوم: در یک طرح فاکتوریل تاثیرنسبتهای مختلف لایزین و ال- کارنتین افزوده شده به جیره (75/0 ، 5/1، 25/2 و3 درصد/جیره) و(300 و600 میلیگرم در کیلوگرم جیره) بر روند رشد و ترکیب لاشه فیلماهیان 23 گرمی بمدت 10 هفته بررسی شد. بررسی سطوح مستقل نشاندهنده تاثیر معنی دار لایزین و ال - کارنتین جیره بر شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذای ماهیان بود.
آزمایش سوم: تاثیر سطوح مختلف متیونین (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد)، بتافین (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و نسبتهای مساوی متیونین به بتافین (5/0 : 5 /0، 1 :1، 5/1 : 5/1 و2 : 2 درصد جیره) بعنوان یک ماده جاذب بر روند رشد، کارایی غذا، ترکیب لاشه و شاخصهای خونی (سه تکرار در هر تیمار) بمدت 10 هفته در فیلماهی 23 گرمی طراحی و اجرا گردید.
آزمایش چهارم: آزمایش رشدی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ال کارنتین جیره غذایی (50، 150، 350، 650، 950، 1250 میلی گرم ال- کارنتین در هر کیلوگرم غذا) بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و وضعیت آنتی اکسیدانت در فیلماهی (Huso huso) جوان پرورشی (6/15±1247 گرم، میانگین± انحراف معیار) طراحی و انجام شد.
نتایج:
کنجاله سویا بعنوان منبع پروتئین گیاهی از لحاظ بعضی اسیدهای آمینه، انرژی و املاحی نظیر فسفر در مقایسه با مکمل‏های پروتئینی حیوانی خصوصا آرد ماهی فقیرند، لیکن برای تعدیل هزینه تولید در جیره فیلماهیان استفاده ‏شوند.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان اذعان نمود که در فیلماهی پرورشی در اوزان 8 تا 300 گرم جایگزین نمودن تا 15 درصد و اوزان300 تا 1000 گرم جایگزین نمودن 25 درصد کنجاله سویا بدون جایگزینی اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بجای پودر ماهی در جیره غذایی امکان پذیراست. همچنین افزودن 25/2 -3 درصد لایزین و 600 میلی گرم ال- کارنتین تاثیر مثبتی بر شاخصهای رشد و شاخصهای خونی فیلماهیان اوزان 300 - 8 گرم تاثیر مثبت و بهینه دارد. با توجه به نتایج حاصله میتوان اذعان نمود سطح ال- کارنتین در جیره به میزان 350 میلی گرم در کیلوگرم می تواند باعث بهبود عملکرد روند رشد و کارایی غذا گردد.
دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:
تأثیر جیره‏ها بر روند رشد فیلماهیان به ترکیب مواد غذایی، تناسب و اندازه پلت و قطر گرانولها با اندازه دهانی ماهی، همچنین به بو و مزه‌ آن وابسته میباشد.
ترکیب کیفی جیره، شکل ظاهری، مقاومت در مقابل آب، مدت زمان حل و شسته شدن مواد غذایی در آب و اندازه غذایی از جمله عوامل موثر در افزایش نرخ رشد و میزان بازماندگی خواهد بود. عدم تطابق موارد فوق الذکر با نیازمندیهای غذایی موجب هدر رفتن غذا و در نهایت آلودگی وانهای پرورشی و کاهش راندمان تولید می گردد. بیشترین اسیدهای آمینه محدود کننده در پروتئین سویا متیونین و سیستین است که بایستی به جیره غذایی ماهیان اضافه گردد.
ال- کارنتین در جیره غذایی می تواند باعث بهبود عملکرد رشد، مصرف غذا، صرفه جویی در مصرف پروتئین بوسیله منابع چربی (Protein sparing effects of lipid) ، کیفیت بافت ماهیچه و لاشه، سیستم دفاعی و آنتی اکسیدانت در فیلماهی جوان پرورشی شود.
اخذ گواهینامه ثبت اختراع با عنوان " تولید جیره غذایی مخصوص تاسماهیان در مرحله رشد". اداره کل ثبت مالکیت معنوی و صنعتی کشور. سازمان ثبت اسناد کشور.
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " پرورش گوشتی تاسماهیان"، در قالب تقویم برنامه های ترویجی انتقال یافته های تحقیقاتی.
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " مدیریت تغذیه تاسماهیان پرورشی"، در قالب تقویم برنامه های ترویجی انتقال یافته های تحقیقاتی.
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:
در همه مناطق ایران
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج