شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان پروژه: پرورش فیلماهی در حوضچه های بتنی تا اوزان 10 کیلو گرم

کد : 91129- 12- 32-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری نام هماهنگ کننده / مجری مسئول/ مجری : محمد علی یزدانی ساداتی سال شروع : 91/1/1 سال خاتمه :91/12/30
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3102 مرتبه | 0 نظر
اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:
از جمله مشکلات عمده در خصوص توسعه پرورش گوشتی تاسماهیان، بالا بودن هزینه های تولید بد لیل کاهش راندمان تولید و میزان تولید در واحد سطح میباشد. امروزه استفاده از سیستمهای متراکم به منظور بهره برداری از حداکثر فضای پرورشی موجود با راندمان تولید بالا با حداقل مصرف آب امری متداول است. در حال حاضر با توجه به کمبود آب و نبود گستره های وسیع در کشور، پرورش ماهیان خاویاری می رود که به پرورش درحوضچه معطوف شود، اما تا کنون پروش تجاری آن در تراکم زیاد در حوضچه های بتونی گرد مورد آزمایش قرار نگرفته است. این پروژه در راستای دستیابی بیوتکنیک پرورش متراکم فیلماهی به منظور ترویج و توسعه آن در کشور طی قرارداد منعقده با شرکت جهادنصر حمزه به مدت یک سال در انستیتو تحقیقات پرورش ماهیان خاویاری دکتر دادمان به مرحله اجرا درآمد و هدف آن پرورش متراکم فیلماهی از وزن 5 کیلوگرم تا 10 کیلوگرم در حوضچه های بتنی بوده و تلاش بر آن شد که با استفاده از سستمهای متراکم به منظور بهره برداری از حداکثر فضای پرورشی موجود، گوشت ماهیان خاویاری با راندمان بالا تولید گردد.
اهداف پرو ژه
1- دستیابی به بیوتکنیک پرواربندی فیلماهی در تراکم بالا
2- تولید و پرورش فیلماهی در تراکم بالا با هدف افزایش تولید گوشت در واحد سطح
3- ترویج پرورش فیلماهی در سطح کشور
نتایج :
در پایان دوره پرورش (365روز) ماهیان با متوسط ضریب رشدویژه 27/0و ضریب تبدیل غذای91/2 به وزن انفرادی 06/9 کیلوگرم رسیدند. بیشترین شاخصهای رشد و بهترین ضریب تبدیل غذای ماهیان در فصول بهارو پاییز ثبت گردید. متوسط درصد افزایش وزن بدن، شاخص رشد ویژه و ضریب تبدیل غذا در این فصول بترتیب (4/27 و 13/20 درصد در طول دوره) ، (48/0 و 36/0 درصد در روز) و(85/1 و 74/1 ) ثبت گردید. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که فیلماهی از توانایی خوبی جهت پروار بندی در شرایط پرورش متراکم در حوضچه های بتونی برخوردار بوده و بیوتکنیک پرورش آن قابل توسعه در بسیاری از نقاط کشور می باشد
دستور العمل فنی و توصیه ترویچی :
بر اساس نتایج بدست آمده از این پروژه مناسبترین درجه حرارت برای فیلماهیان پرورش یافته در حوضچه های بتنی تا اوزان 10 کیلوگرم در دامنه حرارتی 18 تا 22 درجه سانتیگراد می باشد. میزان آب مورد نیاز برای پرورش فیلماهی در شرایط متراکم بین 4-2 لیترمتغیر می باشد. برای پرورش فیلماهی از 5 تا 10کیلوگرم دو بار درروز (ساعات 8 صبح و 18 عصر) غذا داده شود. بدیهی است در طول دوره زمستان و دامنه های حرارتی 12-8 درجه سانتیگراد این دفعات به یکبار در روز کاهش می یابد. با توجه به موارد فوق توصیه میشود درصد غذادهی برای ماهیان بین 5 تا 10 کیلوگرم در درجه حرارت 22-18 درجه سانتی گراد 1 درصد وزن بدن و در درجه حرارت زمستانه 12-8 درجه سانتیگراد 5/0% وزن بدن باشد. تراکم مناسب برای پرورش فیلماهی در حوضچه های بتنی از اوزان 5 تا 10 کیلو گرم، 15 کیلوگرم در هر متر مربع می باشد. در این تراکم در یک دوره یک ساله و در شرایط مطلوب ماهیان به وزن 9کیلوگرم می رسند.
ویژگی مناطق کاربرد ترویجی:
پرورش متراکم فیلماهی با شرایط ذکر شده در سراسر نوار ساحلی دریای خزر و مناطق مستعد که محدوده دمایی بین 15 تا 25 درجه سانتیگراد دارند امکان پذیر بوده و بیوتکنیک حاصل از آن می تواند برای مزارع پرورش ماهیان خاویاری خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج