شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان (محدوده آبهای استان هرمزگان)

شماره مصوب: 911108-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود ابراهیمی سال شروع: 91/1/1 سال خاتمه:92/7/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2589 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

این تحقیق به منظور پایش شکوفایی‌ جلبکی آب‌های ساحلی استان هرمزگان طی سال 1391 تا 1392به انجام رسید. هدف از اجرای این پروژه، بررسی تغییرات ماهانه پلانکتون‌های گیاهی،جانوری وعوامل محیطی آنها بوده که برای دستیابی به این هدف، در آبهای ساحلی بندرلنگه و بندر جاسک هر کدام 3 ایستگاه، و در مناطق ساحلی بندر عباس 8 ایستگاه تعیین و به صورت ماهانه نمونه‌برداری شد. در همه ایستگاهها،تغییرات عوامل فیزیکی وشیمیایی آب(از سطح تا عمق) با استفاده از دستگاه CTD مورد سنجش قرار گرفت

نتایج:

1-میانگین تغییرات عوامل محیطی مورد نظر در طول دوره بررسی به ترتیب، درجه حرارت بین 32/0 ± 5/19 و2/0 ± 34/ 35 (oC)، شوری بین 05/0± 8/36 و03/0± 39 (psu)،‌ اکسیژن محلول بین 14/0 ± 75/4 و 2/0 ± 8/6 (mg/l )، ‌pH بین 05/0 ± 9/7 و 09/0 ± 8/8 وکلروفیل a بین13/0 ± 29/0 و 1/0 ± 97/2 (mg/m3) به دست آمد.

2- در این بررسی تعداد 3 شاخه، 5 رده، 14 راسته، 24 خانواده و 42 جنس از پلانکتونهای گیاهی (شامل 26 جنس از گروه باسیلاریوفیسه، 14 جنس از گروه دینوفیسه و 2 جنس هم از گروه سیانوفیسه ها) و همچنین 14 گروه نیز از جمعیت پلانکتونهای جانوری مورد شناسایی قرار گرفت

3- نتایج حاصل از بررسی فیتوپلانکتونهای آبهای ساحلی استان هرمزگان نشان داد که در همه ماهها دیاتومه‌ها بالاترین درصد فراوانی و گروه غالب را تشکیل می‌دهند.

4- در آبهای ساحلی بندر عباس - در بهار، Gymnodiniumبا (90٪ )، تابستان، Chaetoceros و Oscillatoria هرکدام با (40٪ )،در پاییز، Leptocylindrus و Rhizosolenia هرکدام با (71٪ و 26٪ )و در زمستان Leptocylindrus با (33٪) جنس‌های غالب بودند

5- آبهای ساحلی بندر لنگه و بندر جاسک نیز به ترتیب در بهار Guinardia با (30٪) و Leptocylindrus با (39٪)، در تابستان، Nitzschia با (69٪) و Rhizosolenia با ( 49٪) ، در پاییز، Rhizosoleniaبا (57٪)و Gymnodiniumبا (30٪)، ودر زمستان Leptocylindrus با (40٪ و 59 ٪ )جنس‌های غالب این مناطق را شامل گردیدند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که تراکم شکوفایی پلانکتونی در محدوده ورودی پسابهای شهری در طول سال به مراتب بیشتر از سایر مناطق ساحلی می‌باشد، بنابراین پیشنهاد میگردد برای کاهش اثرات عوامل محیطی، عملا چاره‌ اندیشی شود وضمن فرهنگ سازی عمومی از طریق صدا و سیما، با نظارت بیشتر بر ورودی پسابهای شهری و صنعتی توسط محیط زیست و سایر دست اندر کاران ذیربط، در صدد از بین بردن و یا کاهش عوامل غیرطبیعی و قابل کنترل باشیم، تا از پدیده شکوفایی پلانکتونی مجدد جلوگیری گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

استقرار پالایشگاه ، نیروگاه گازی ، وجود بنادر ماهیگیری وتخلیه صید در نواحی ساحلی ، و ورود پسابهای شهری وخانگی به دریا در محدوده آبهای بندرعباس از یک سو ف و وجود زیستگاه وصیدگاه آبزیان مهم اقتصادی ازجمله میگو در محدوده فوق الذکر از سوی دیگر حساسیت آبهای ساحلی بندر عباس را نسبت به مناطق جاسک ولنگه را درخصوص کنترل شرایط زیست محیطی واضحتر میسازد ..

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج