شنبه 10 مرداد 1394

عنوان پروژه: تعیین جیره غذایی مناسب رسیدگی جنسی مولدین میگوی وانامی

شماره مصوب: 9101K-91003-9101-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه نام مجری: رضا قربانی واقعی سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2768 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

رسیدگی جنسی مولدین میگو در فرآیند پرورش میگو از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین مولدینی که از غذای با کیفیت مطلوب و به میزان کافی تغذیه نمایند می توانند لاروهای قوی تر و با کیفیت مناسب تری را تولید نمایند. در بین غذاهای موجود، کرم پری نرئیس، ماهی مرکب، گوشت صدف از غذاهای مناسب جهت رسیدگی جنسی مولدین می باشند. استفاده از غذاهای مناسب می تواند موجب بهبود رسیدگی جنسی مولدین گشته و در نتیجه تکثیر مولدین را با سهولت بیشتری توام سازد. مدیریت تغذیه یکی از عوامل مهم تکثیر موفقیت آمیز مولدین می باشد. تعیین دفعات غذادهی و مقدار غذای مورد نیاز در این بین از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص، سلامت غذای مورد استفاده جهت تغذیه مولدین از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا غذاهای مورد استفاده باید در بهترین شرایط تهیه و مورد استفاده قرار گیرند. تازگی غذاها نیز بسیار حائز اهمیت بوده و نبایستی از غذاهای کهنه و مدت طولانی نگهداری شده استفاده نمود. لذا جهت پی بردن به سلامت غذاهای مورد استفاده جهت تغذیه مولدین از تست PCR(جهت پی بردن ابتلا به ویروس) استفاده خواهد شد.

جهت تغذیه مولدین و رسیدگی جنسی آنها (مولدین نر و ماده) از ماهی مرکب (Sepia pharaonis) و کرم پری نرئیس (Perinereis nuntica) به عنوان اصلی ترین غذای مولدین نر و ماده استفاده شد. از گوشت صدف ملالیس ((Solen brevis و کبد گاو نیز یک وعده در شبانه روز جهت تغذیه مولدین نر و ماده مولدین استفاده گردید. جهت تعیین میزان اسیدهای چرب آراشیدونیک اسید (n-620:4): اسید استئاریک (18:00)، اسید اولئیک (n-618:1)، اسید پالمیتک (16:00)، اسید پالمیتولئیک (n-716:1)، ایکوساپنتائنوئیک اسید (3-n20:5) و دکوزاهگزائنوئیک اسید (3-n22:6)، اسید های آمینه ضروری شامل: آرژنین، لیزین، لوسین، ایزولوسین، ترئونین، والین، هیستیدین، فنیل آلانین، متیونین و تریپتوفان، و میزان پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر و رطوبت، ماهی مرکب، کرم نرئیس خلیج فارس و صدف ملالیس خلیج فارس به آزمایشگاه ارسال شدند.

نتایج:

نتایج نشان داد که، میزان اسیدهای آمینه ضروری در ماهی مرکب بیش از صدف ملالیس و در صدف ملالیس بیش از کرم دریایی پری نرئیس بود. در اغلب موارد میزان اسیدهای آمینه غیر ضروری، از همین روند پیروی نموده است. فقط میزان اسیدهای آمینه غیر ضروری گلیسین و آلانین در صدف ملالیس بیش از ماهی مرکب بود.

همچنین در تجزیه شیمیایی غذاهای تر مورد تغذیه مولدین میگو مشخص گردید که درصد پروتئین خام در ماهی مرکب بیش از صدف ملالیس و کرم پری نرئیس بود و به ترتیب 9/2 برابر و 2/2 برابر آنها اندازه گیری شد. درصد چربی خام در ماهی مرکب بیش از صدف ملالیس و کرم پری نرئیس بود و به ترتیب 1/2 برابر و 6/1 برابر آنها اندازه گیری گردید. کل میزان لیپید در ماهی مرکب، کرم پری نرئیس و صدف ملالیس به ترتیب 92/7 درصد، 90/5 درصد و 63/3 درصد اندازه گیری شد.

در مجموع میزان اسیدهای چرب ماهی مرکب و کرم پری نرئیس از وضعیت مطلوب تری نسبت به صدف ملالیس برخوردار بوده و میزان اسیدهای چرب ماهی مرکب و کرم پری نرئیس تقریبا در یک سطح قرار دارند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

می توان از ماهی مرکب و کرم پری نرئیس بعنوان غذای اصلی رسیدگی جنسی مولدین استفاده و از گوشت صدف ملالیس و جگر گوساله به عنوان غذای کمکی استفاده نمود. در مجموع صدف ملالیس و جگر گوساله نیز از ارزش غذایی مناسبی برخوردار می باشند. توجه به تازگی غذاهای مورد استفاده جهت تغذیه مولدین از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید از غذاهای تازه و یا تازه منجمد شده استفاده گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مراکز تکثیر میگو در سطح کشور در استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و گلستان می توانند از نتایج پروژه برخوردار گردند.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج