شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی تاثیر جاذب های غذایی (متیونین، لایزین و آلانین) در تغذیه لارو و بچه ماهی انگشت قد تاسماهی ایرانی

شماره مصوب: 90001- 12 – 86- 2 واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حمید رضا پورعلی فشتمی سال شروع: 1392 - 1390
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2679 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

تهیه غذای مطلوب برای سازگاری لارو تاسماهی ایرانی به لحاظ فنی در موفقیت پرورش و تولید گوشت و همینطور در توجیه اقتصادی، کاهش هزینه و میزان سودآوری فعالیت، نقش بسزایی دارد. علاوه بر آن نمی توان نقش کلیدی اسیدهای آمینه را در افزایش کارایی تغذیه و کیفیت لارو و بچه ماهی و تاثیر آن در توسعه آبزی پروری نادیده گرفت. از سوی دیگر اطلاعات در مورد سازگاری لارو و بچه ماهیان خاویاری به ویژه در خصوص گونه تاسماهی ایرانی بسیار محدود می باشد. عمده ترین مشکل در پرورش ماهیان خاویاری که حتی کشورهای دارای صنعت پرورش ماهیان خاویاری با آن مواجه اند، عدم تامین غذای مناسب در دوره لاروی می­باشد که در نهایت تلفات زیاد در دوره سازگاری لاروها به غذای دستی را سبب می شود. افزودن مواد جاذب غذایی باعث بهبودی و کارآیی غذای کنسانتره برای گونه های آبزی پروری مخصوصاً گونه های گوشتخوار در مرحله لاروی و انگشت قد می شود.

این جاذب های غذایی باعت بهبود جذب غذا و همزمان افزایش سرعت آن می گردد. همچنین زمان باقی ماندن غذا را در آب کاهش داده و شستشوی مواد غذایی محلول در آب را به حداقل می رسانند. از طرف دیگر ترکیبات کمکی را به منظور متابولیسم پروتئین و انرژی فراهم می­آورد. مطالعات رفتار تغذیه در برخی ماهیان به اثبات رساند که اسیدهای آمینه محلول در آب مانند اسیدهای آمینه نوعL توانایی تحریک جذب غذا را دارد. بتائین و اسیدهای آمینه نوعL موادی با قابلیت انحلال بالا در آب هستند که وقتی غذا خیس می شود، به سرعت در آب گسترش می یابند.هدف از این بررسی افزایش رشد و بازماندگی لارو و بچه تاسماهی ایرانی طی دوره سازگاری به غذای دستی با استفاده از اسیدهای­آمینه آزاد متیونین، لایزین و آلانین می باشد.

نتایج:

استفاده از اسیدآمینه متیونین در سطح یک و سه درصد در مرحله لاروی برتری آماری مشابهی بر روند رشد، تغذیه و سازگاری لاروها به غذای دستی دارد، از اینرو نتیجه­گیری می­شود که حضور متیونین در سطح یک درصد به عنوان جاذب در جیره غذایی لارو تاسماهیان ایرانی از نظر افزایش نرخ رشد و بهره­وری اقتصادی و بهبود کیفیت غذا بسیار موثر باشد.

استفاده از اسیدهای­آمینه لایزین و آلانین در سطح 3 درصد در مرحله لاروی برتری آماری بر روند رشد، تغذیه و سازگاری لاروها به غذای دستی دارند، لذا نتیجه­گیری می­شود که حضور لایزین و آلانین در سطح 3 درصد به عنوان جاذب در جیره غذایی لارو تاسماهیان ایرانی از نظر افزایش نرخ رشد و بهره­وری اقتصادی و بهبود کیفیت غذا بسیار موثر باشند.

استفاده از اسید آمینه متیونین در سطح سه درصد در بچه­ماهی برتری آماری بر روند رشد، تغذیه و سازگاری بچه ماهیان به غذای دستی دارد و نتیجه­گیری می­شود که حضور متیونین در سطح سه درصد به عنوان جاذب در جیره غذایی بچه تاسماهیان ایرانی از نظر افزایش نرخ رشد و بهره­وری اقتصادی و بهبود کیفیت غذا بسیار موثر باشد.

در ادامه بررسی در اوزان بچه ماهی استفاده از اسیدهای آمینه لایزین و آلانین در سطح یک و 3 درصد نتایج مشابه داشته و نسبت به شاهد برتری آماری بر روند رشد، تغذیه و سازگاری بچه ماهیان به غذای دستی دارند و نتیجه­گیری می­شود، حضور لایزین و آلانین در سطح یک درصد بعنوان جاذب در جیره غذایی بچه تاسماهیان ایرانی از نظر افزایش نرخ رشد و بهره اقتصادی و بهبود کیفیت غذا بسیار موثر می باشند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1- جیره غذایی مناسب برای طی دوره سازگاری لارو ماهیان خاویاری با تاکید بر تاسماهی ایرانی به غذای کنسانتره باید محتوی جاذب های غذایی باشد. میزان رشد حدود دو برابر ارتقا می یابد.

2- مقدار اسیدآمینه متیونین در جیره غذای لارو تاسماهی ایرانی در دوره سازگاری به غذای دستی، حداقل یک درصد و اسیدهای آمینه لایزین و آلانین در مرحله لاروی حداقل سه درصد توصیه می­شود.

3- استفاده از اسیدآمینه متیونین در سطح سه درصد در مرحله بچه ماهی برتری آماری بر روند رشد و تغذیه و سازگاری بچه ماهیان به غذای دستی داشتند، در نتیجه توصیه می شود، اسیدآمینه متیونین به مقدار سه درصد بعنوان جاذب غذایی در جیره غذایی بچه تاسماهی ایرانی افزوده تا طی دوره سازگاری به غذای دستی از نظر افزایش نرخ رشد و بهره اقتصادی و بهبود کیفیت غذا موثر واقع شود.

4- استفاده از اسیدآمینه لایزین و آلانین در سطح یک و سه درصد در مرحله بچه ماهی نتایج مشابه داشته و نسبت به سایر تیمارها برتری آماری بر روند رشد و تغذیه و سازگاری بچه ماهیان به غذای دستی داشتند و بنابراین توصیه می­شود، اسیدآمینه متیونین در جیره سازگاری بچه تاسماهی ایرانی به غذای دستی به مقدار سه درصد استفاده شود تا در بهبود نرخ رشد و بهره اقتصادی و کیفیت غذا موثر باشد.

5- دوره سازگاری لارو های 400 میلی­گرمی تاسماهی ایرانی 20 روز بطول می­انجامد و ضروری است طی این دوره غذای زنده بتدریج از 100 درصد تغذیه روزانه (10 درصد وزن توده زنده) کاهش و غذای کنسانتره طی این مدت به 100 درصد غذای روزانه (5 درصد وزن توده زنده) افزایش یابد.

6- عملکرو مشابه جیره پایه (منبع پروتئین پودر ماهی) و جیره با 50 درصد منبع پروتئین گیاهی نشان می­دهد که جیره­های ارزان قیمت با منابع پروتئین گیاهی با افزودن 3 درصد متیونین، لایزین و آلانین دارای کیفیت و کارایی مطلوب­ در حد جیره­های فرموله شده با پودرماهی می گردد. این مسئله می­تواند سبب کاهش هزینه های تولید، بهبود عملکرد رشد و کارایی غذا ماهی شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

در سطح کشور مزارع پرورش ماهیان خاویاری برای تغذیه لارو و بچه ماهی و سازگاری لاروها به غذای دستی می­توانند از نتایج این بررسی بهره برداری نمایند. کارخانه ها و شرکت های تولید کننده غذای آبزیان با تاکید بر ماهیان خاویاری از فرمول غذایی ارائه شده در این بررسی جهت تولید انبوه استفاده نمایند.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج