شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح /پروژه : پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان

شماره مصوب : 91146-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان محل اجرا: سایت پرورش میگو گمیشان نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : اسماعیل تازیکه سال شروع : 91/7/1 سال خاتمه:92/9/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3230 مرتبه | 0 نظر

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق : به منظور بهره برداری بهینه از مزارع سایت پرورش میگوی گمیشان و توسعه آن، پروژه پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان با هدف بررسی میزان شاخصهای رشد، ضریب تبدیل غذایی، تولید نهایی میگوی وانامی و درآمد یا سود ناخالص نقدی هر مزرعه و همچنین تعیین نقاط قوت و ضعف مدیریت پرورش آنها و توصیه های مدیریتی، درسال 1391 انجام گرفت. چمع آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه بصورت حضوری از مدیران 5 مزرعه طی دوره پرورش و با هماهنگی اداره میگوی اداره کل شیلات گلستان صورت گرفت.

نتایج : نتایج نشان داد متوسط تولید مزرعه خزر آبزی که به روش نیمه متراکم پرورش داده شد به مقدار 3/1389 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 3/15گرم و ضریب تبدیل غذایی 87/0 بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگوی پرورشی بدون هزینه استهلاک سازه ها و تجهیزات سرمایه گذاری شده بترتیب 525/34ریال و 475/55 ریال محاسبه شد. متوسط تولید مزرعه شرکت محک گمیشان نیز که به روش نیمه متراکم پرورش داده شد به مقدار 4/807 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 14 گرم و ضریب تبدیل غذایی 9/0 بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 172/39 ریال و 828/50 ریال محاسبه شد. متوسط تولید مزرعه 12 شرکت پرشین کیان پاد که به روش متراکم پرورش داده شد به مقدار 3523 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 1/14 گرم و ضریب تبدیل غذایی 25/1 بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 605/59 ریال و 395/30 ریال محاسبه شد. متوسط تولید مزرعه 13 شرکت پرشین کیان پاد نیز که به روش متراکم پرورش داده شد به مقدار 3903 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 6/14 گرم و ضریب تبدیل غذایی 25/1 بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 626/36 ریال و 374/53 ریال محاسبه شد. همچنین متوسط تولید مزرعه دهستان ملک که به روش نیمه متراکم پرورش داده شد به مقدار 1942 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 5/15 گرم و ضریب تبدیل غذایی 99/0 بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 010/38 ریال و 990/51 ریال محاسبه شد با توجه به نتایج حاصله توصیه می شود تهیه و ذخیره سازی پست لارو میگو در استخرهای مزارع پرورش میگوی گمیشان هر ساله در اوایل خرداد ماه انجام شود.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی : 1- انجام تهیه و ذخیره سازی پست لارو میگو در مزارع پرورش میگوی گمیشان هر ساله در اوایل خرداد ماه 2- احداث کارگاه تکثیر میگو در منطقه 3- احداث سردخانه عمل آوری میگو در منطقه و تغییر کاربری سردخانه های عمل آوری موجود برای میگو

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی : شرایط استان گلستان و منطقه گمیشان( سایت پرورش میگو )

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج