یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان پروژه: تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسل های مختلف

مجری: رضا قربانی واقعی شماره مصوب پروژه: k 9101-91002-9102-12-80-14 واحد اجرا:پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه سال شروع:92 سال خاتمه: 94
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2893 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

یکی از معضلات موجود در سطح مراکز تکثیر میگو، بازماندگی کم لاروهای حاصله تا مرحله پست لارو 15و ضعیف بودن لاروهای در برخی موارد می باشد. عوامل مختلفی در این زمینه دخیل می باشند. که از آنجمله می توان به وزن مولدین، رعایت نکات بهداشتی، شرایط نگهداری مولدین و تغذیه آنها اشاره نمود. در این بین فرآهم سازی شرایط مناسب شامل رسوب فلزات سنگین باEDTA و پیشگیری و از بین بردن قارچ ها با استفاده از ماده ترفلان می باشد. همچنین رعایت اصول بهداشتی از ضروریات کار می باشد. همچنین تغذیه اصولی مولدین (با غذاهای تازه و یا تازه منجمد شده) و لاروها، کمک موثری در کسب نتیجه مطلوب می باشد. در مجموع تولید لاروهای سالم، قوی و با درصد بازماندگی بالا، می تواند موجب افزایش سودهی در مراکز تکثیر میگو گردیده و در نتیجه علاوه بر افزایش تولید لارو، امکان کاهش قیمت پست لاروها را نیز فرآهم سازد. گاهی اوقات میزان لارو تولیدی در مراکز تکثیر، جوابگوی نیاز به پست لارو مراکز پرورش نمی باشد. که از عمده ترین دلایل آن می توان به بازماندگی کم لاروها اشاره نمود. از عمده ترین اهداف طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-تکثیر مولدین نسلهایF0 و1F .

-مقایسه تولید مراحل مختلف لاروی در آمیزش خویشاوندی و بین گروهی.

از 2 گروه مولدین میگویMolokai وHigh healthجهت تکثیر بصورت آمیزش خویشاوندی (Inbreeding) و آمیزش بین گروهی (Cross-breeding) استفاده شد.مولدین نر و ماده با تراکم 10-8 مولد در هر متر مربع ذخیره سازی شدند. تغذیه مولدین در ساعات 9 ، 30/11، 14 و 20 با استفاده از ماهی مرکب (Sepia pharaonis) و کرم پری نرئیس خلیج فارس (Perinereis nuntica) 3 وعده در شبانه روز،و از جگر گاو و گوشت صدف ملالیس خلیج فارس (Solen brevis) 1 وعده در شبانه روز استفاده گردید. از مخازن فایبرگلاس گرد 4 تنی با قطر دهانه 4/2 متر و ارتفاع 1 متر جهت رسیدگی جنسی و جفتگیری مولدین نر و ماده و تخمریزی مولدین ماده استفاده شد. از مخازن 300 لیتری پلاستیکی با قطر دهانه 9/0 متر و قطر مقطع 7/0 متر نیز جهت تخمریزی مولدین ماده استفاده گردید.برای پرورش لاروها از مخلوط غذاهای دستی (زیگلر) و طبیعی (جلبک کیتوسروس و ناپلی آرتمیا) جهت تغذیه استفاده گردید. بصورت روزانه میزان اکسیژن محلول در آب، شوری آب، درجه حرارت آب وpH آب مخازن اندازه گیری شد.

نتایج:

در پایان اولین دوره تکثیر مولدین در سال 92، در آمیزش خویشاوندی مولدین های هلث 3600 قطعه پست لارو 16و از مولدین مولوکای پست لاروی حاصل نگردید. در آمیزش بین گروهی مولدین مولوکای ماده×های هلث نر 1350 پست لارو 21 و از مولدین های هلث ماده×مولوکای نر 1500 قطعه پست لارو 7 حاصل گردید. در پایان دومین دوره تکثیر مولدین مولوکای ماده×های هلث نر در سال 93، تعداد 600 هزار قطعه پست لارو 12 تولید شد. در پایان سال اول تکثیر مولدین، به دلیل عدم دست یابی به تعداد کافی از مولدین سایر گونه ها در سال دوم فقط تکثیر مولدین مولوکای ماده×های هلث نر انجام شد. موفقیت بیشتر در تکثیر مولدین در سال دوم عمدتا ناشی از دسترسی به کرم پری نرئیس زنده و تازه منجمد شده بوده است. میانگین درجه حرارت، اکسیژن وpH آب در سال های اول و دوم به ترتیب، 33/2± 75/28 و30/1±16/29 درجه سانتی گراد، 60/0±51/6 و46/0±36/7 میلی گرم در لیتر و 03/0± 81/8 و 20/0± 15/8 اندازه گیری شد. شوری آب در محدوده 2± 33 حفظ گردید.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

رعایت موازین بهداشتی شامل ضد عفونی نمون مخازن، وسایل مورد استفاده و سالن تکثیر از عوامل مهم کسب موفقیت در تکثیر مولدین میگو می باشد. استفاده از غذاهای تازه و یا تازه منجمد شده و با کیفیت جهت تغذیه مولدین و تغذیه لارو ها با استفاده از غذاهای با کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است.فرآهم سازی شرایط مناسب شامل رسوب فلزات سنگین باEDTA، پیشگیری و از بین بردن قارچ ها با استفاده از ماده ترفلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رعایت سکوت و عدم ایجاد سرو صدا در سالن تکثیر از ضروریات می باشد. استفاده از مولدین با وزن مناسب و سالم از موارد مهم دیگر می باشند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مراکز تکثیر میگو در سطح کشور در استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و گلستان می توانند از
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج