یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ جمع آوری و شناسائی انگلهای آبزیان ایران بمنظور ایجاد موزه انگل شناسی

شماره مصوب : 86068-1251-12-3 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : تهران و کلیه استانهای کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود معصومیان – سید حسین حسینی سال شروع : سال خاتمه :
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2589 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

باتوسعه‌ آبزی‌پروری، انگل‌شناسی‌ آبزیان‌ روز به‌ روز از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردار می‌شــود. نتیجه این بررسیها اهمیت شناخت انگلها را در تولید ماهیان باارزش اقتصادی روشنتر نموده است. قبل از هر گونه اقدام جهت تکثیر و پرورش ماهیان اقتصادی میبایستی انگلهایی که میتوانند ماهیان را آلوده نموده و تولید و یا ضریب بازگشت شیلاتی ماهیان رهاسازی شده را کاهش دهند شناسایی شده و روشهای کنترل و مبارزه با آنها تدوین گردد. طبیعتا غفلت از این امر میتواند خسارات جبران ناپذیری را ببار آورد. با وجود اینکه فون ماهیان ایران در مناطق مختلف متفاوت است، ولی انتقال ماهیان جدید در اکوسیستمهای مختلف آبی میتواند خطر ریسک پذیری آلودگی را افزایش دهد و برخی از انگلها که در شرایط جدید تلفات زیادی در پرورش انواع آبزیان ایجاد نماید. در کشور ما علی رغم مطالعات متعددی که در زمینه آلودگیهای انگلی آبزیان صورت گرفته اما اما اطلاعات جامع متمرکز در این زمینه وجود ندارد، با ایجاد این مرکز دستیابی به اطلاعات انواع انگلها امکانپذیر بوده و از طرفی جغرافیای الودگیهای انگلی نیز در مناطق مختلف کشور نیز تعیین گشته و ذخائر ژنتیکی انگلها بمنظور بهره گیری تحقیقاتی آینده حفظ خواهد شد و بعنوان مرکز تحقیقات و آموزش در سطح بین المللی ارائه خدمات دهد.

هدف از اجرای طرح ایجاد بخش آبزیان در موزه انگل­شناسی و ایجاد بانک اطلاعات انگل­های ماهیان ایران بوده است.

ماهیان بعد از صید بطور زنده و یا گاهی تثبیت شده در فرمالین و یا همراه یخ به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آزمایشگاه با همکاری متخصص ماهی شناس گونه ماهی دقیقآ شناسائی و اگر ابهامی در تشخیص گونه ماهی بود برای بررسی نهائی، نمونه ماهی به تهران ارسال و با کمک مشاور ماهی شناس طرح شناسائی شد. نمونه­های انگلی جداسازی شده پس از شناسایی اولیه توسط ارسال کننده، توسط مشاورین متخصص بررسی و تائید نهایی گردیده است.

نتایج :

- ایجاد بخش آبزیان در موزه انگل­شناسی؛ مجموعا˝ در بررسی­های بعمل آمده برای این تحقیق تا کنون از 21 خانواده از ماهیان، 261 نمونه انگلی جداسازی و جمع­آوری شده است و طبق استاندارد­های بین­المللی در موزه به­نام ارسال کننده نگهداری میشود.

- ایجاد بانک اطلاعات انگل­های ماهیان ایران

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی :

شناسایی و طبقه­بندی انگلهای ماهیان اقتصادی و تدوین روشهای کنترل و مبارزه با آنان

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :

- مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در استانهای ساحلی، آبزی­پروری دریایی

- آبهای داخلی شامل برکه­ها، آبندانها، دریاچه­های پشت سدها و رودخانه­ها و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در استانهای غیرساحلی

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج