شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات علامتگذاری (Tagging) بر روی میزان بازماندگی بچه ماهیان آزاد دریای خزر((Salmo trutta caspius تا قبل از رهاسازی به محیط طب

واحد اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) محل اجرا: تنکابن - کلاردشت نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سید جلیل ذریه زهرا نام و نام خانوادگی مجریان استانی: حاجت صفی خانی نام و نام خانوادگی همکاران : بهروز بهرامیان– سید جلیل ذریه زهرا – شهرام قاسمی – سید مصطفی مهدوی – میثم صمدی - میثم طاولی کترا - سلطنت نجار لشگری – الهه حاتمیان – حسینعلی عبدلحی سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1392
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2639 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

مطالعه میزان اثر گذاری فعالیتهای بازسازی ذخایر در بهبود و افزایش صید و بازگشت ماهیان به رودخانه های محل تخمریزی مستلزم انجام علامتگذاری بچه ماهیان رهاسازی شده است و هر گونه جابجایی و دستکاری با توجه به اندازه کوچک و حساسیت آنها و ایجاد زخم های استرس، مرگ و میر تعدادی از آنها را به دنبال دارد. همچنین انواع مختلفی از علامتها (Tag) وجود دارند که با توجه به نوع، جنس و نحوه کاربرد آنها اثرات جانبی بر ماهیان باقی میگذارند. در مورد علامتگذاری و مرگ و میر احتمالی بچه ماهیان در طی عملیات بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر ((Salmo trutta caspius اطلاعاتی وجود ندارد و لذا انجام مطالعاتی از این قبیل به سوالاتی در خصوص عکس العمل و میزان مرگ و میر این گونه را در طی عملیات علامتگذاری در اندازه های مختلف و علامتهای مورد مطالعه بررسی میکند.

اهداف:

بررسی رفتار بچه ماهیان آزاد دریای خزر پس از علامتگذاری

مقایسه میزان مرگ و میر بچه ماهیان در استفاده از دو نوع علامتهای وایرتگ و الاستومر

مقایسه میزان مرگ و میر بچه ماهیان در وزنهای مختلف انتخاب شده جهت علامتگذاری

نتایج:

مرگ و میر در ماهیان مورد مطالعه مشاهده نشد. عدم تمایل به دریافت غذا در ساعات و روز اول بعد از دستکاری، خونمردگی موضعی محل تگ، مقاومت مناسب بچه ماهیان نسبت به دستکاری از جمله علایم و رفتارها و نتایج مطالعه علامتگذاری بچه ماهی آزاد دریای خزر می باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1. پس از دست کاری و علامتگذاری از غذا دهی فوری به بچه ماهیان خودداری شود.

2. توصیه میگردد اولین غذادهی در یک روز پس از خاتمه عملیات علامتگذاری صورت پذیرد.

3. ضد عفونی محل زخم ایجادشده در اثر علامتگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است.

4. با توجه به مشکلات و ظرافت کار با این وزن بچه ماهیان پیشنهاد میگردد در صورت نیاز اوزان نزدیک به مرحله اسمولت علامتگذاری و پس از مراقبتهای اولیه رهاسازی گردند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مناطقی که فعالیتهای تکثیر و پرورش ماهی آزاد در آنجا صورت میپذیرد و یا ضرورت علامتگذاری این ماهی احساس میشود.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج