شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: پایش تغییرات ترکیب گونه ای در اطراف زیستگاه‌های مصنوعی احداث شده در سواحل استان خوزستان(91-1390)

شماره مصوب: 89136-12-74-4 واحد اجرا:پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سیمین دهقان مدیسه سال شروع: 1/10/1389 سال خاتمه:1391
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2419 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

زیستگاه های مصنوعی در مقیاس های محدود برای ترمیم زیستگاه های طبیعی تخریب شده و ماهی گیری و در وسعت زیادتر برای اهداف گسترش تنوع شامل حفاظت بیولوژیکی و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی به کار می روند. سازه های مصنوعی زیستگاه های پیچیده و ویژه ای هستند که به عنوان یک مدل خوب برای مطالعه الگوهای توالی اجتماعات موجودات مختلف به کار می روند و همچنین اگر این سازه های مصنوعی در طولانی مدت به شکل صحیح و علمی مدیریت شوند، وسیله ای مناسب جهت بازسازی اکوسیستمهای آسیب دیده و تعادل در بیوماس هستند. اگر بخواهیم ازریف های مصنوعی برای اهداف بازسازی و ترمیم زیستگاههای طبیعی استفاده کنیم، درک پروسه ای که اجتماعات مختلف بر روی سازه های مصنوعی شکل می گیرند خیلی مهم است .آیا پروسه سازه های مصنوعی توانایی نگهداشتن اجتماعات بنتیک و بدنبال آن سایر گونه های جذب یا تولید شده را همانند ریف های طبیعی دارد یا نه؟ لذا آگاهی و شناخت پتانسیل زیستی و ترکیب گونه ای در منطقه سازه های مصنوعی، چه در بخش پلاژیک و چه در بخش بنتیک و چسبنده ، می تواند نقش این سازه ها را در افزایش تنوع جوامع بیولوژیک ، تغذیه و پناهگاه روشن نماید. این مطالعه بمدت یکسال 91-1390، در ادامه مطالعات گذشته در خصوص پایش احداث سازه های مصنوعی خوزستان اجرا شده و هدف اصلی آن بررسی ترکیب گونه های جانوری روی سازه ها و در اطراف سازه های مصنوعی بوده است. عملیات نمونه برداری طی 12 ماه از اردیبهشت سال 1390 تا فروردین 1391 از 4 ایستگاه واقع در منطقه احداث زیستگاه های مصنوعی در سواحل هندیجان در خوزستان انجام شد.نمونه برداری از بدنه سازه ها توسط عملیات غواصی و به صورت فصلی انجام شده است و کلیه بخشهای زیستی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج:

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه ، جوامع جانوری در تمامی بخشهای مختلف ، نسبت به گذشته تنوع بیشتری را نشان داده اند و در مقایسه با پهنه های گلی سواحل خوزستان، اکوسیستمی جدید با گونه ها یی جدید در منطقه ایجاد شده که بخش عظیمی از این جوامع پیش از این در گزارشات منطقه حضور نداشته اند. گروه های جانوری که مراحلی از حیات خود را در ستون آب پراکنده بوده و نیاز به تکیه گاه برای نشستن و ادامه حیات در وضعیت ساکن دارند، تنوع بالایی در منطقه داشته و گروههای چسبنده نیز عمدتا با احداث سازه ها به اکوسیستم وارد و در زنجیره اکولوژیکی و بیولوژیکی منطقه ساحلی نقش مهمی را ایفا می کنند.


گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج