شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با کلروفیل a در آب های ساحلی استان هرمزگان

شماره مصوب: 91110-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:غلامعلی اکبرزاده سال شروع: 91 سال خاتمه:94
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2349 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

کیفیت آب های ساحلی بدلیل اثر گذار بودن بر روی روی سلامتی انسان و اینکه زیستگاه مجموعه ایی از آبزیان را تشکیل می دهد همواره یکی از نگرانی ها و دغدغه های جدی در دنیا محسوب می گردد. در مناطق ساحلی کیفیت آب های سطحی بطور گسترده ایی می تواند تحت تاثیر فعالیت های مختلف انسانی مانند فعالیت های شهری و صنعتی و کشاورزی و بهره برداری از منابع ساحلی ، قرار گیرد. با توجه به جایگاه خاص استان هرمزگان از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و شیلاتی و آبزی پروری، آب های ساحلی این استان در در حال حاضر از لحاظ شرایط اکولوژیکی و زیست محیطی می تواند تحت استرش شدیدی قرار گیرد. شکوفایی پلانکتونی ، مرگ و میر انواع آبزیان در سالهای اخیر خود می تواند دلیل این مدعا باشد.ایجاد مناطق و قطب های صنعتی ، گسترش شهرنشینی ، توسعه کشاورزی مدرن با تولید نسبی بالا و گردشگری خصوصا در استان هرمزگان از عواملی هستند که باعث میگردند ، این سواحل خصوصا سواحل بخش مرکزی ، بعنوان انباری از پسابهای صنعتی ، شهری و کشاورزی گردد.اثرات ناشی از این آلاینده ها می تواند مشکلات زیادی را بهمراه داشته باشد. کاهش قدرت بازسازی ذخایر ، پیامدهای زیست‎محیطی و ناهنجاریهای اکولوژیکی از جمله شکوفایی پلانکتونی ، کاهش ذخائر، نوسانات و تغییرات فراوانی گونه‎ها، کم شدن تنوع گونه‎ای، نابودی و یا در معرض خطر قرار گرفتن بسیاری از زیستگاهها و نوزادگاهها و همچنین در معرض خطر قرار گرفتن سلامت افراد جامعه را می توان نام برد . با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به جایگاه خاص استان هرمزگان از لحاظ شیلاتی در حال حاضر ، مطالعات زیست محیطی در غالب پایش اکوسیستم های ساحلی در تمامی جوانب یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر بنظر می رسد، این نگرش می تواند علاوه بر ایجاد یک برنامه جامع و مدون برای مدیریت آب های ساحلی در راستای حفاظت و بهره برداری بهینه از ذخایر آبزیان در کنترل و ییشگیری برخی از پدیده های زیست محیطی مانند شکوفایی جلبکی مفید واقع گردد..

نتایج:

نتایج حاصل از برخی شاخص های اکولولوژیکی و زیست محیطی نشان داد که در آب های استان هرمزگان خصوصا در بخش مرکزی (آب های ساحلی بندر عباس) بالا بودن سطوح مواد مغذی قابل دسترس زی شناوران گیاهی ، بصورت بالقوه موجود بوده و در صورت مهیا شدن برخی از شرایط محیطی دیگر ، رخداد پدیده شکوفایی جلبکی خصوصا در آب های ساحلی مجاور شهربندر عباس دور از انتظار نمی باشد.در صورت رخداد این پدیده و انتقال آن به بخش های شرق یا غرب ، مرگ و میر آبزیان پرورشی ،افزایش شرایط نامناسب زیست محیطی و یا مرگ و میر آبزیان در زیست گاههای ساحلی ، تشدید مشکلات برای صنعت پرورش میگو خصوصا در شرق استان دور از انتظار نیست.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

- تصفیه پساب ها با استفاده از روش های نوین جهت کاهش ورود پساب های شهری به اکوسیستم های ساحلی

- توسعه تکنولوژی استفاده از فاضلاب های شهری در سایر فعالیت کشاورزی و آبزی پروری

- ارایه مدل ها و شاخص های پیشنهادی در این مطالعه (شاخص شکوفایی جلبکی ،شاخص کیفیت آب ، شاخص سلامت آب و برخی از شاخص های آلودگی) جهت استفاده در پایش اکوسیستم های ساحلی بمنظور تفسیر جامع تر و قابل درک وضعیت زیست محیطی آب های ساحلی استان توسط مدیران در مدیران و دست اندرکاران جهت ارتقائ مدیریت جامع اکوسیستم های ساحلی

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

آبزی پروری در مناطق ساحلی – حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان شیلاتی – مدیریت جامع آب های ساحلی – دانشجویان و دانشگاهها و ....

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج