یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: مدیریت مولدین، تکثیر و نگه‌داری مواد تناسلی در آزاد ماهیان و تدوین ظوابط و آیین کار مدیریت ژنتیک و اصلاح نزاد در آبزی پروری مسولانه

واحد اجرا:آبزی پروری محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول عباس متین فر / مجری: حسینعلی عبدالحی سال شروع:91/7/1 سال خاتمه: 93/7/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2090 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

نتایج:

.. این گزارش در مورد کاربرد و نگه داری مواد تناسلی در مراکز تکثیر ، کنترل جنسیت و هچنین دستورالعمل بهگزینی مولدین است. گزارش در سه فصل دسته بندی شده است

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1-امروزه پرورش گونه‌های آزاد ماهیان چه در آبهای داخلی و چه در آبهای ساحلی از رشد فزاینده‌ای برخوردار می‌باشد. از آنجا که لازمه موفقیت در امر پرورش این گونه‌ها تأمین بچه ماهی مناسب و از آن مهمتر در دست داشتن مولدین با کیفیت و برخوردار از صفات ژنتیکی قابل قبول می‌باشد لزوم دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه و بهبود کیفی خزانة ژنی مولدین که لازمة آن نگه‌داری مواد تناسلی و کارکردن بر روی آنهاست احساس می‌شد.

2-علیرغم اینکه بلوغ جنسی در ماهیان باعث ازدیاد نسل می‌شود، اما در پرورش ماهیان تجاری اثرات منفی دارد. یکی از مهمترین معایب آن تشکیل غدد جنسی است که باعث کاهش ضریب کارایی غذا (FCE) در مراحل آخر بلوغ جنسی می‌گردد. در هنگام بلوغ جنسی و تکثیر، تغییرات ثانویه جنسی، که در زمان تخمریزی اتفاق می‌افتد، باعث کاهش قابلیت فروش تجاری ماهی می‌شود. تغییر ترکیب گوشت ماهی آزاد و قزل‌آلا به صورت کاهش پروتئین و چربی و افزایش درصد آب در گوشت ظاهر شده، نتیجتاً سبب فرم شدن گوشت می‌شود. تیرگی گوشت از معایب دیگر بلوغ جنسی است که بازارپسندی ماهی را کاهش می‌دهد. در هنگام بلوغ جنسی پوست ماهی نازگ شده، ترشح موکوس کاهش می‌یابد و در نتیجه با حمله باکتریها و قارچها، آمادگی ماهی نسبت به بیماریها بیشتر می‌شود. در اکثر ماهیان تجاری ماده تخمدانها در حدود 20 تا 30 درصد وزن بدن و در ماهیان نر بیضه‌ها 10 درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهند. با توجه به گران بودن غذا، این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند زیرا بخشی از ماهی در هنگام مصرف (تخمدان و بیضه‌ها) دور ریخته می‌شود. تغییراتی که در ارتباط با بلوغ جنسی رخ می‌دهد اثر منفی روی بازاریابی و فروش ماهی دارد.

3-برنامه‌های بهگزینی برای همه گروه‌های فنوتیپ‌های تولید ماهی می‌تواند طراحی شود، ولی مهمترین فنوتیپ ، نرخ رشد است . بهبود نرخ رشدماهی،زمان رشد ماهیان تا رسیدن به بازار مصرف را کاهش می‌دهد و در نتیجه، یک پرورش دهنده می‌تواند فرآورده‌های بیشتری در طی یک دوره پرورشی تولید کرده و پول بیشتری بدست آورد . این بهبود رشد ماهی باعث افزایش کلی فرآورده و بازده تولید ، تولید پروتئین بیشتر و نیز درآمد پرورش دهندگان خواهد شد . علاوه بر اینها ، بهبود رشد ماهیان از راه انتخاب غیر مستقیم، باعث بهبود سایر فنوتیپ های تولیدی می‌شود . همچنین بعضی از بررسی‌ها نشان داده است که در ماهی سریع الرشد، ضریب تبدیل غذایی ویژه بهبود یافته و مقاومت آن به بیماری نیز افزایش می‌یابد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

این اطلاعات عمدا در مراکز تکثیر و پرورش که کار نگهداری مولد و بهگزینی انجام میدهند کاربرد دارد

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج