یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: : تولید پپتون از باقیمانده های ماهیان دریایی و پرورشی با استفاده از آنزیمهای تجاری با هدف تهیه محیط کشت باکتریایی

تاریخ شروع 89/4/1 سال خاتمه: 92/4/1 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2208 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

ضایعات آبزیان بواسطه داشتن پروتئین نسبتا بالا ، دارای ارزش بالایی بوده و با استفاده روش هیدرولیز میتوان محصولاتی با ارزش افزوده بالا از آنها تولید نمود. هدف از انجام این تحقیق استفاده از آنزیمهای باکتریایی و حیوانی به منظور هیدرولیز ضایعات ماهیان گرمابی و تاثیر پارامترهای مختلف بر روند هیدرولیز بوده است. روش های هیدرولیز برای هر آنزیم اختصاصی بوده و در نهایت نمونه ها با استفاده سانتریفوژ و دستگاه
فریز درایر استخراج و خشک شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ارزیابی رشد باکتریها، از پپتونهای تولید شده جهت کشت باکتریهای لاکتیک، سودموناسها ، باسیلوسها، لیستریا و استرپتوکوکوس فسیوم استفاده گردید.

نتایج:

نتایج نشان داد که آنزیم آلکالاز در تمامی تیمارها بهترین کارآیی را داشته و آنزیمهای پروتامکس ، پپپسین و تریپسین در مرحله بعد قرار داشتند. ضایعات ماهی آمور ، از نظر هیدرولیز بهترین نتایج را بهمراه داشته و بیشترین درجه هیدرولیز و درصد پروتئین مربوط به این ماهی بوده است. نتایج مربوط به کشت باکتریها نشان داد که پپتونهای مورد استفاده باعث تقویت رشد باکتریهای لاکتیک و سایر باکتریها شده ولی با این وجود بهترین رشد مربوط به سودوموناسها و باسیلوسها بوده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

از ضایعات ماهیان گرمابی خصوصا ماهی آمور میتوان جهت تهیه محیطهای کشت میکروبی استفاده کرده و آنرا به شکل صنعنی اجراء نمود

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

این پروژه بعنوان یک patent جدید قابل ارائه در کارخانجات تهیه محیطهای کشت آزمایشگاهی می باشد

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج