یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: : بررسی امکان تولید پروبیوتیک بمنظور افزایش سیستم ایمنی قزل آلا در برابر استرپتوکوکوزیس

شماره مصوب: 89007-12-76-2 تاریخ شروع: 89/1/1 تاریخ خاتمه: 91/6/31 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2240 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

امروزه استفاده از باکتریهای پروبیوتیک در آبزی پروری رونق خاصی پیدا کرده زیرا این باکتریها باعث افزایش شاخصهای رشد و بقا، شده و با تقویت سیستم ایمنی، مقاومت ماهی را در برابر بیماریهای مختلف افزایش می دهند. هدف از انجام این تحقیق، جداسازی باکتریهای دارای خواص پروبیوتیک از روده ماهی قزل آلا، ارزیابی خواص آنها در شرایط آزمایشگاهی و استفاده از آنها در جیره غذایی ماهی قزل آلا بوده است. در مقیاس میدانی، پارامترهای مختلف رشد، فاکتورهای هماتولوژی ، ایمونولوژی و فیزیولوژی ماهی مرد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت مقاومت آن در برابر بیماری استرپتوکوکوزیس مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج:

نتایج نشان داد که سه جنس لاکتوباسیلوس ، سودوموناس و ویبریو از روده ماهی قزل آلا جدا شده اند. نتایج ارزیابی های مختلف نشان داد که بیشترین تاثیر مربوط به لوگ 8 باکتری لاکتیک بوده و سایر تیمارها در مرحله بعد قرار داشته و در اکثر موارد با تیمار شاهد دارای اختلاف معنی دار بوده اند. در آزمایشات رویارویی تیمارها با باکتری استرپتوکوکوک اینیه مشخص گردید که لوگهای 8 و 9 باکتری لاکتیک، بیشترین مقاومت را در ماهی قزل آلا ایجاد کرده و میزان بازماندگی در آنها به ترتیب ا 96 و 93 درصد بوده در حالیکه در نمونه شاهد 25 درصد بوده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

از باکتریهای جدا شده خصوصا لوگ 8 باکتری لاکتیک میتوان به عنوان پروبیوتیک در جیره غذایی ماهی قزل آلا استفاده نمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مزارع پرورشی ماهیان قزل آلا

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج