یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: استفاده از متابولیتهای باکتریهای لاکتیک (باکتر یوسین و اسیدهای آلی)به منظور افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل آلا وتاثیر آنها بر باکتری

شماره مصوب: 89056-12-76-2 تاریخ شروع: 89/6/1 تاریخ خاتمه: 91/6/1 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2432 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

نگهدارنده های شیمیایی بعلت داشتن عوارض جانبی کمتر مورد استفاده قرار گرفته و نگهدارنده های بیولوژیک بتدریج جایگزین شیمیایی میشوند. در این مطالعه از نایسین بهمراه استات سدیم به منظور افزایش زمان ماندگاری فیله و ماهی کامل قزل آلا استفاده شده و در از باکتریهای لیستریا مونوسیتوژنز و کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E نیز در قالب مطالعات تلقیح استفاده گردید.

نتایج:

نتایج نشان داد که مخلوط نایسین و استات سدیم باعث افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل آلا شده و این تاثیر در ماهی کامل شکم خالی بهتر از فیله بوده است. با اضافه کردن نگهدارنده های مذکور، شاخصهای فساد شیمیایی و میبکروبی به تاخیر افتاده و زمان ماندگاری ماهی افزایش می یابد. نتایج مطالعات تلقیحی نشان داد که کلستریدیوم دارای حساسیت بیشتری نسبت به لیستریا بوده و جمعیت آن تحت تاثیر نگهدارنده های مورد استفاده قرار میگیرد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

از نایسین Z و استات سدیم میتوان بصورت ترکیبی در فرآورده های شیلاتی استفاده کرد زیرا باعث افزایش زمان ماندگاری آنها در دمای 4 درجه تا 18 روز میشود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کارخانجات فرآوری آبزیان

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج