شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: عنوان پروژه : پایش ذخائر برخی گونه های اقتصادی ( شوریده، میگو، صبور، مید) در آبهای شمال غربی خلیج فارس (استان خوزستان)

شماره مصوب: 88066-12-74-4 واحد اجرا پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور – بخش مدیریت ذخایر محل اجرا: سواحل خوزستان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: غلامحسین محمدی سال شروع: 1387 سال خاتمه:1388
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2205 مرتبه | 0 نظر

اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:

آبهای منطقه خوزستان در خلیج فارس یکی از مناطق صیادی جهت برداشت میگو و آبزیان مهمی مانند شوریده صبور و مید است که در این محدوده شناورهای ترالر، گوشگیر و تور پیاله ای در زمانهای خاص به صید این آبزیان می پردازند. با توجه به اینکه میگو یکی از آبزیان مهم اقتصادی و ارزآور آبهای استان خوزستان است و از آنجاییکه سایر ین مانند شوریده مید و صبور در تامین معیشت صیادان نقش اصلی را ایفا می کنند بنابراین از لحاظ اجتماعی در نوار ساحلی استان خوزستان بسیار پراهمیت می باشد و سیاستگزاری های بخش های مختلف شیلاتی با دقت و حساسیت خاص از سوی جامعه صیادی پیگیری می شود به همین علت می بایست در حفاظت و پیشگیری از انقراض نسل این آبزیان حداکثر دقت نظر را به عمل آورد.

در سالهای اخیر مطالعات گسترده و مفصلی در زمینه خصوصیات زیستی، ارزیابی ذخایر و سایر موارد میگو و بقیه آبزیان اقتصادی به دلیل :

1- اهمیت این گونه هادر اقتصاد جامعه صیادی و جوامع وابسته به آنها

2- نیاز مدیریت اجرا به آگاهی از زمان و میزان برداشت

3- مدیریت و کنترل وضعیت ذخیره این آبزیان جهت برداشت بهینه از ذخیره صورت گرفته است.

اهداف پروژه

1. اعلام تاریخ آزاد سازی و ممنوعیت صید این آبزیان در آبهای استان خوزستان

2. پایش زمان تخمریزی 4 گونه

3. تعیین پارامترهای رشد

4. محاسبه بیشینه برداشت محصول پایدار

5. محاسبه بیشینه برداشت ثابت

6. تعیین صریب استحصال

7. تعیین طول ماهی در اولین تخمریزی

نتایج:

در این پروژه وصعیت ذخائر چهار گونه اقتصادی شامل ماهی شوریده O. ruber ، مید L. Klunzengeri ، صبورT. Ilishaو میگوسفید M. affinis در آب های خلیج فارس ساحل استان خوزستان ( 13878-1388) مورد بررسی قرار گرفت.

در این بررسی تعداد 24150 قطعه ماهی شوریده بیومتری شد. کمینه طول ماهی شوریده 17 سانتیمتر و بیشینه آن 60 سانتیمتر بود. طول بی نهایت 8/62 سانتی متر و ضریب رشد54/0 و مرگ و میر طبیعی 89/0 مرگ و میر صیادی 23/1در سال و ضریب بهره برداری 58/0 محاسبه شد.وضعیت جنسی این آبزی فقط در اسفند ماه بررسی شد.

همچنین تعداد 10062 قطعه ماهی صبور بیومتری شد. ، بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه طولی 30 سانتی متر با مقدار 19/14درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به گروه طولی 20سانتیمتر با مقدار 99/0 درصد می باشد. طول بی نهایت 51/43 سانتی متر و ضریب رشد 47/0 و میزان مرگ و میر طبیعی با در نظر گرفتن ضریب اصلاح 8/0 ، مقادیر M برای ماهی صبور 992/0 در سال بدست آمد . مقدارمرگ و میر صیادی(F) برابر 4968/2 و ضریب بهره برداری برابر با 7/0 بدست آمد. میانگین شاخص گنادوسوماتیک در فروردین ماه دارای بیشترین مقدار خود یعنی 93/7 درصد و در ماه های بعدی روند کاهشی داشته بطوری که در شهریور ماه به حداقل مقدار یعنی35/0 می رسد.

در این بررسی تعداد 1880 قطعه ماهی مید بیومتری شد. کمترین فراوانی طولی مربوط به گروه 12 سانتی متری با 43/0 در صد و بیشترین فراوانی طولی مربوط به گروه طولی 19 سانتیمتر با 87/27 درصد بود.

طول بی نهایت 61/23 سانتی متر و مقدار ضریب رشد 65/0 و میزان مرگ و میر طبیعی با اعمال ضریب اصلاح 8/0 ، مقادیر M برای ماهی مید 924/0 مقدار ضریب بهره برداری 53/ در سال بدست آمد برآورد گردید.. شاخص گنادوسوماتیک( GSI)در نرها با میانگین39/1± 96/0ودر مادها با میانگین 26/3± 25/3 وبطورکلی بالاترین مقدار برای هر دو جنس در آذر ماه و کمترین مقدار در ماده ها دراردیبهشت ودر نرها مرداد وشهریور مشاهده شد.

در ا ین بررسی طول کل میگوها از 6 س تا 16 سانتیمتر نوسان داشت. گروه طولی 10 سانتی متری با 3/27 درصد بیشترین فراوانی و گروه طولی 16 سانتیمتری با 05/0 در صد دارای کمترین فراوانی بود. تعداد کلی میگوهای مورد بررسی 7647 قطعه میگو زیست سنجی شد.طول بی نهایت برای میگو سفید 31/18 سانتیمتر و ضریب رشد 1/1 ، مرگ و میر طبیعی برابر 2 ، مرگ و میر صیادی 4/2 ، ضریب بهره برداری 6/0 بدست آمد. از میگوهای بررسی شده در آزمایشگاه 7/55 در صد ماده و 3/44 در صد نر بودند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

اعمال فصول ممنوعیت و آزادی صید

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

آبهای سواحل خوزستان در مناطق صیادی – جوامع صیادی

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج