هدف پژوهش :

این تحقیق جهت بررسی میزان تجمع آلاینده ها­ی هیدروکربن­های نفتی (PAHs) در بافت خوراکی عضله شش گونه ماهی( کپور معمولی، اردک ماهی، کاراس، سفید، لای ماهی، اسبله) تالاب انزلی صورت گرفت. نمونه برداری از گونه های فوق از سه ایستگاه در حوضه تالاب انزلی در استان گیلان شامل شیجان (تالاب شرق)، آبکنار(تالاب غرب) و سرخان کل (تالاب مرکزی ) انجام گردید. اندازه گیری PAHs بروش کروماتوگراف گازی با شناساگر (GC-FID) انجام شد.

نتایج :

14نوع ترکیب مختلف PAHs در 6 گونه ماهی تالاب شناسایی گردید. این گزارش نشان میدهد که آلودگی ماهی های یاد شده به انواع ترکیبات هیدروکربن های نفتی (که در برخی موارد بیشتر از حد مجاز سازمانه بهداشت جهانی است) قابل مشاهده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مطالعه حاضر تنها در یکسال و طی دونوبت نمونه برداری از شش گونه ماهی در سه ایستگاه تالاب انجام شده است که برای یک نتیجه گیری علمی کافی نمیباشد. برای نتیجه گیری دقیق و منطقی نیاز است پایش طولانی تری از ماهی های مورد اشاره در ایستگاههای بیشتری در تالاب انجام شود تا اطلاعات برمبنای مقایسه آماری و مقایسه با سایر استانداردهای معتبر تجزیه وتحلیل شود.

توصیه ترویجی:

v در مصرف ماهی علاوه بر نوع ماهی و کیفیت ظاهری باید به آلوده بودن ماهی از جنبه وجود مواد آلاینده نفتی (انواع هیدروکربنها) نیز توجه کرد.

v مصرف کنندگان جهت اطلاع از حد مجاز و یا استاندارد هیدرو کربن ها در گوشت ماهی میتوانند به سایت های سازمان بهداشت جهانی، کدکس مواد غذائی، سارمان ملی استاندارد مراجعه کنند.

v اطلاع از مقدار باقیمانده های هیدرو کربن های حلقوی از طریق مطالعه مقالات معتبر نیز امکان پذیر است.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج