شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح: افزایش بازده اقتصادی پرورش تیلاپیا (Oreochromis.sp) بر اساس تراکم بهینه در استخرهای خاکی با آب لب شور

شماره مصوب : 90011- 12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: حبیب سرسنگی علی آباد سال شروع: 1390 سال خاتمه:1392
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1850 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

با توجه به سازگار شدن تیلاپیا با شرایط آب لب شور و رشد بسیار خوب آن؛ جهت ترویج و توسعه پرورش تیلاپیا در کشور تعیین نرماتیوهای پرورش امری ضروری است. تراکم یکی از مهمترین پارامترهای موثر در اقتصاد پرورش می باشد .افزایش تولید در واحد سطح با تعیین تراکم بر اساس مدیریت کیفیت آب، درصد بقا و ضریب تبدیل غذایی می تواند سبب افزایش بهره وری از منابع موجود گردد. جهت بررسی اثر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بازماندگی تیلاپیا در استخر خاکی، بچه ماهیان با وزن اولیه 13 گرم در سه تیمار تراکمی 3، 6 و 9 قطعه در متر مربع هر یک با 2 تکرار رها سازی شد.

نتایج:

نتایج نشان داد برخی شاخص های رشد مانند وزن نهایی، رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن و بازماندگی با افزایش تراکم کاهش می یابد در حالیکه ضریب تبدیل غذایی با افزایش تراکم افزایش می یابد. بالاترین میزان رشد و بازماندگی و نیز پایین ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تراکم 3 قطعه در متر مربع حاصل شد و لذا جهت دستیابی به بالاترین سود در استخر خاکی تراکم 3 قطعه در متر مربع مناسبتر است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

1- برای پرورش تیلاپیا در سیستم نیمه متراکم در استخرهای خاکی تراکم 3 قطعه در متر مربع توصیه می گردد.

2- با توجه به مخاطرات زیست محیطی و رشد سریعتر ماهیان نر پرورش به صورت تک جنس نر برای توسعه در سطح کشور توصیه می گردد.

ویزگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مناطق گرم ودارای منابع آبی شیرین و لب شور داخلی

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج