شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب : 90125-12-73-4 واحد اجرا : بخش اکولوژی محل اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم فلاحی کپورچالی سال شروع : 90/1/1سال خاتمه : 92/4/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1864 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

برای مدیریت درست تالاب انزلی آگاهی از روند تغییرات و توالی فیتوپلانکتون بعنوان تولید کنندگان اولیه ، شاخص های کیفی آب و غذای آبزیان ضروری می باشد. این پروژه سعی دارد به بررسی تغییرات فعلی جنسها و گروههای مهم فیتوپلانکتونی تالاب و مقایسه آن با مطالعات گذشته بپردازد..این بررسی در 6 ایستگاه و از اسفند ماه 1389 الی بهمن ماه1390 توسط لوله P.v.c انجام و توسط میکروسکوپinvert شناسایی وشمارش گردید.

نتایج :

براساس نتایج حاصله دراین بررسیها 67 جنس موردشناسایی قرارگرفت. . ایستگاههای سرخانکل وکومه آقاجانی به ترتیب با میانگین سالانه5643414 ± 24387483 و5488084 ± 20381250 عدد در لیتر بیشترین و در ایستگاه دوراهی پیربازار با3029793 ± 8655000 عدد درلیترکمترین مقدار بوده است. شاخه Bacillariophyta خصوصا جنس Cyclotella درتمامی ایستگاههاغالب بوده ولیکن در ایستگاه کومه آقاجانی تراکم زیاد جلبکهای سبز- آبی ( Cyanophyta ) از تیرماه تا اواسط آبانماه باعث شده که میانگین سالانه این شاخه بیش ازدیاتومه ها باشد. بطورکلی میانگین تراکم فیتوپلانکتونی درتابستان بیش از سایر فصول بوده است. مقایسه این بررسیها با مطالعات گذشته نشان میدهدکه درحال حاضرتنوع گونه ای در تالاب انزلی کاهش یافته است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی :

نتایج حاضر حاکی از یوتروف بودن منطقه از نظر تراکم می باشد. لذا برای بهبود وضعیت و بالا بردن تنوع گونه ای می بایست ورود آلاینده های مختلف شهری ، صنعتی و کشاورزی کنترل گردد و احیاء تالاب انزلی بسرعت انجام شود. ضمنا سایر نقاط تالاب انزلی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :

تالاب انزلی اکوسیستمی است که فاضلابهای شهری ، خانگی و صنعتی وارد آن می شود. و سالانه رسوبات زیادی در آن انباشته می شود. لذا مطالعات این طرح در سایر تالابهایی که ویژگی تالاب انزلی دارند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج