شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب: 90126-12-73-4 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم فلاحی کپورچالی سال شروع: 90/1/1سال خاتمه: 92/4/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1959 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

تالاب انزلی یکی از زیستگاههای مهم تخمریزی ماهیان مهاجر می باشد و موجودات زئوپلانکتونی بعنوان اولین مصرف کننده دراین اکوسیستم آبی غذای مناسبی برای بسیاری از لارو ماهیان می باشند. لذا جهت مطالعه وضعیت زئوپلانکتونی تالاب 6 ایستگاه در مناطق مختلف بصورت ماهانه طی اسفند 1389 الی بهمن 1390 مورد بررسی قرار گرفتند . نمونه برداری توسط لوله پلیکا (PVC ) و عبور از تور پلانکتونی 30 میکرون صورت گرفت . نمونه ها توسط میکروسکوپ اینورت مورد شناسایی و شمارش قرارگرفتند .

نتایج:

طبق نتایج حاصله 60 جنسبه ترتیباز شاخه هایProtozoa ، Rotatoria ،Arthropoda،Gastrotricha، Mollusca ،Tardigrada،Nematoda ،Porifera وAnnelida)شناسایی شدند. نتایج نشان داد که حداکثر میانگین سالانه تراکم زئوپلانکتونی با 2497 عدد در لیتر درایستگاه کرکان وجود داشته و تراکمزئوپلانکتون در فصل تابستان بیش از سایر فصول بوده است. شاخه روتیفرها 48 درصد ، شاخه پروتوزوآ 45 درصد و فوق رده کوپه پودا 6 درصد از تراکم زئوپلانکتونی را تشکیل دادند.طبق نتایج جمعیت زئوپلانکتون باستثناء پروتوزوآ نسبت به مطالعات گذشته تغییر زیادی نداشته ولیکن تنوع تمام گروههای زئوپلانکتونی بسیار کاهش یافته است .

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

طبق نتایج وضعیت کیفی آب یوتروف می باشد، لذا چهت افزایش تنوع گونه ای می بایست از ورود آلاینده های مختلف و رسوبات جلوگیری شود.همچنین تدابیر لازم جهت کنترل رشد بی رویه گیاهان آبزی ازجمله آزولا صورت گیرد و سایر مناطق تالب انزلی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

تالاب انزلی اکوسیستمی است که فاضلابهای شهری ، خانگی و صنعتی وارد آن می شود. و سالانه رسوبات زیادی در آن انباشته می شود. لذا مطالعات این طرح در سایر تالابهایی که ویژگی تالاب انزلی دارند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج