سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: تعیین اپتیمم‌های تکثیر) شوری، دوره نوری، تراکم، و نسبت جنسی مولدین) ماهیان تیلاپیای پرورشی سیاه درشرایط آب لب‌شور بافق

واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور، بافق یزد مجری: نسرین مشائی نام و نام خانوادگی همکاران : فرهاد رجبی پور، محمد محمدی، حبیب سرسنگی، مرتضی علیزاده، جلیل معاضدی سال شروع: 1386 سال خاتمه: 1388
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2056 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

تیلاپیاها ماهیان باارزش پرورشی هستند و تولید آنها در جهان در دهه های اخیر بشدت افزایش یافته است. یکی از مهمترین ویژگی های این ماهیان توانایی زندگی و تولیدمثل در انواع اکوسیستم های آبی است. بعلاوه، یکی از محدودیت های مهم تولیدکنندگان تیلاپیا کمبود قابل توجه تخم ماهی درمقایسه با مقدار تقاضای پرورش دهندگان است. تعیین اپتیمم های تولیدمثل این ماهیان می تواند بر افزایش بازده تکثیر مصنوعی آنها مؤثر باشد.

هدف این مطالعه تعیین مقدار بهینه برخی عوامل مؤثر بر تکثیر مولدین ماده تیلاپیای نیل در آب لب شور است.

این پروژه در سال های 1391 تا 1393 در قالب انجام آزمایشات جداگانه در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور صورت گرفت. هریک از آزمایش های نسبت جنسی، تراکم، دوره نوری، شوری و دوره جایگزینی مولدین ماده حدود 3 ماه ادامه یافت. با کنترل روزانه تانک ها ماده های بارور بررسی شدند. هماوری، تعداد مولد برروز، تخم برروز، تخم بر مولد، تخم برروز برمترمکعب، قطر و وزن تخم و وزن توده تخم، میانگین فواصل باروری بررسی شد. برای مقایسه میانگین های داده های ثبت شده آزمون های آماری صورت گرفت.

نتایج:

نسبت جنسی (ماده:نر) 1:1 مناسب تر از نسبت های 1:4 و 1:7، تراکم 3m/5 مناسب تر از تراکم های 3m/2 و 3m/3.5، دوره نوری (L:D) بصورت 12:12 ساعت مطلوب تر از 18:6 و 6:18 ساعت بود. دوره استراحت 10 روزه مولدین منجربه حصول شاخص های تولیدمثل مناسب تر نسبت به دوره استراحت 15 روزه و بدون استراحت شد. شاخص های تکثیر در آب با شوری ppt8 مطلوب تر از آب شیرین و شوری های ppt4 و ppt12، و کیفیت تخم مولدین تکثیر شده در آب با شوری ppt12 مناسب تر بود.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

کاربرد نسبت جنسی (ماده:نر) 1:1، تراکم 3m/5 مولدین، دوره نوری (L:D) بصورت 12:12 ساعت، دوره استراحت 10 روزه مولدین ماده منجر به دستیابی به شاخص های تولیدمثلی مطلوب تر تولیدمثلی می شود. همچنین شاخص های تکثیر در آب با شوری ppt8 ، و کیفیت تخم مولدین تکثیر شده در آب با شوری ppt12 مناسب تر بود. برقراری محدوده بهینه عوامل مؤثر بر تولید مثل مطابق نتایج بدست آمده برای رسیدن به شاخص های تولیدمثلی مطلوب تر تولید تخم، کیفیت تخم و کاهش فواصل زمانی باروری مولدین مؤثر هستند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

برای تکثیر تیلاپیا در شرایط آب لب شور محدوده های بدست آمده مناسب هستند.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج