سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: : بررسی تراکم ذخیره سازی میگو وانامی در پرورش با آب لب شور دریای خزر

شماره مصوب: 92002-9253-12-76-14 واحد اجرا: بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سید محمد وحید فارابی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه:94/3/29
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2196 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

افزایش جمعیت انسان و نیاز به تامین پروتئین در دهه اخیر و همچنین محدودیت آب های شیرین جهت شرب و کشاورزی سبب گردید که توجه بشر به منابع آبی دریا ها و اقیانوس ها معطوف گردد. زیرا یکی از ساده ترین روش های تولید پروتئین حیوانی، تولید پروتئین از آبزیان است. توسعه آبزی پروری در سال های اخیر در جهان رشد فزاینده ای داشته است و این رشد مربوط به استفاده از آب های لب شور و شور بوده است. فرآیند توسعه آبزی پروری در یک منطقه به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل معرفی گونه جدید با توجه به شرایط رشد و یا مقاومت در برابر بیماری می باشد. میگو وانامی بدلیل تحمل و سازگاری با شرایط مختلف اکولوژیک بعنوان یکی از گونه های مهم برای توسعه آبزی پروری محسوب می گردد. یکی از محسنات گونه های آبزی پروری تراکم پذیری در شرایط پرورش است.

نتایج:

در این مطالعه اثر تراکم های مختلف (45، 50، 55 و 60 عدد در متر مربع) ذخیره سازی اولیه پست لارو میگو وانامی (PL12) بر میزان رشد و بازماندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای پرورش آب لب شور (ppt43/0±52/10) از دریای خزر تامین شد. آزمایشات در 12 استخر مدور بتنی با بستر ماسه ای (به مساحت 78 متر مربع) در 4 تیمار آزمایشی و هر تیمار شامل 3 تکرار انجام شد. دوره پرورش 75 روز بود و میانگین دمای آب در طول دوره پرورش 79/1±4/27 درجه سانتی گراد بوده است.

نتایج نشان داد که بین میانگین پارامتر های رشد و بازماندگی در تیمار های آزمایشی تحت آزمون دانکن، اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (05/0>P). بدین ترتیب که با افزایش تراکم میزان افزایش وزن و نرخ بازماندگی (SR)، ضریب رشد ویژه (SGR) و ضریب رشد روزانه (ADG) کاهش یافته است. همچنین تغییرات ضریب تبدیل غذایی در تیمار ها متفاوت بود (05/0<P) و به تراکم ذخیره سازی اولیه پست لارو بستگی نداشته است. بیشرین میزان رشد (04/0±11=SGR و 01/0±25/0=ADG) و بازماندگی (1/5±3/65 = SR) و محاسبه میزان تولید در واحد هکتار (433±5596) در تراکم 45 عدد در متر مربع مشاهده گردید.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

برای دستیابی به تراکم های بالاتر 45 عدد در متر مربع در شرایط اکولوژیک استان مازندران و افزایش میزان تولید در واحد سطح لازم است از روش های نوین آبزی پروری مانند Biofloc استفاده نمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

این دستورالعمل برای پرورش میگو با آب لب شور دریای خزر ، بخصوص در منطقه استان مازندران مناسب می باشد. بخش خصوصی با این دستورالعمل می تواند در زمین های شور و غیر زراعی استان مازندران مبادرت به پرورش میگو نماید.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج