سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در منابع آبهای لب شور زیرزمینی

شماره مصوب: 92127-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: محمد محمدی سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
وضعیت اجرا شده | طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2436 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

در نواحی مرکزی ایران منابع قابل توجه آب­های زیرزمینی و زیر سطحی شور و لب­شور وجود دارد که این منابع در زمینه­های کشاورزی، صنعت و غیره قابل استفاده نیست. برداشت آنها جهت ممانعت از توسعه بیابان و شور شدن آب شیرین و بررسی چگونگی توسعه آبزی­پروری در آنها از ضروریات می­باشد. از طرف دیگر طبق خصوصیات برجسته فیل ماهی از جمله بومی بودن، رشد سریع، خاویار ارزشمند و گران قیمت، گوشت لذیذ و بازارپسند، توجیه اقتصادی بالا و پذیرش خوراک کنسانتره، بررسی امکان تکثیر و پرورش آن در منابع آبی فوق الذکر مورد توجه مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب­های شور بوده است. در ادامه مطالعات قبلی در زمینه سازگاری، تغذیه و مولدسازی گله فیل ماهیان موجود در مرکز، مطالعه بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در منابع آب­های لب شور زیرزمینی به منظور امکان تولید خاویار پرورشی در این منابع آبی صورت پذیرفت.

نتایج:

نتایج حاکی از رشد مناسب و تکامل گناد ماهیان طی این دوره و دستیابی به خاویار پرورشی می­باشد. این در حالی است که ماهیان انواع استرس­های محیطی مثل شوک­های دمایی روزانه تا 2± درجه سانتی­گراد و دماهای بالای 25 درجه طی ماههای اواخر بهار و تابستان را تجربه کردند، که نشان از مقاومت بالای این ماهیان جهت سازگاری به محیط­های مختلف و امکان توسعه پرورش این ماهیان به منظور حصول گوشت و یا استحصال خاویار پرورشی از آنها در منطقه و در منابع آب­های لب­شور زیرزمینی است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

استفاده از سونوگرافی جهت تشخیص جنسیت و تعیین مراحل رسیدگی جنسی گناد ماهیان خاویاری.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مزارع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری کشور

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج