سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی جوامع شیلاتی در تالاب شادگان

شماره مصوب: 90133-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: تالاب شادگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: منصور خلفه نیل ساز سال شروع:90/4/1 سال خاتمه:91/10/2
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2255 مرتبه | 0 نظر

اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:

تالابها که ذخیره کننده آب، تولید گیاهان و حیوانات، و نیزمحلی برای تجمع مواد آلی و زیستگاه مناسبی براى زندگى جانوران وبهره برداری انسانها می باشند. هور شادگان بزرگترین تالاب ایران و دارای تننوع زیستی بالا می باشد. این تالاب پس از احداث سد مخزنی مارون در بالا دست از پر شدگی آب تالاب به شکل سیلابی خارج ممانعت بعمل آورده و از طرف دیگر پساب های کشاورزی، صنعتی و شهری است که با حجم بالای به تالاب افزوده می گردد. این تحول عمده بطور قطع تغییرات اکولوژیکی مهمی برتالاب داشته است. در این مطالعه سعی شده است این تغییرات ذکر و وضعیت کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد، تا برنامه ریزان شیلاتی را آگاه سازد در استراتژی های شیلاتی دقت کافی داشته باشند. در این مطالعه ضمن تعیین وضعیت کیفی آب، شناسایی کمی و کیفی پلانکتون، بنتوز، جلبک های کفزی، مقایسه وضعیت اکولوژیکی تالاب را ردیابی نماید. این بررسی بمدت یک سال و ماهانه از مناطق مورد نظرنمونه برداری و با پردازش داده ها، کیفیت آب، حاصلخیزی تالاب و مورد ارزیابی قرارگرفت.

نتایج:

تالاب شادگان از نظر شاخص کیفیت آب در گروه متوسط قرار دارد. ایستگاه رگبه شاخص کیفیت بالا و ایستگاه مالح دارای کیفیت آب کمتری است. مقادیر اکسیژن محلول، BOD5، نیتریت و فسفات نسبت به مطالعات قبلی کاهش و شوری، هدایت الکتریکی، TDS و نیترات افزایش یافته است. رده باسیلاریوفیسه از فیتوپلانکتون ها و جلبک های کفزی غالب ترین می باشد. از نظر شاخص زئو پلانکتون وضعیت پایین کیفیت تالاب و از جنبه شاخص تنوع وضعیت تالاب در حد نیمه آلوده ای و در طبقه بندی یوتروفیکاسون بین مزوتروف زیاد تا یوتروف قرار دارد و بر اساس شاخص پالمر نیز تالاب فاقد آلودگی آلی شدید می باشد. خانواده شیرونومیده از ماکروبنتوزها بیشترین فراوانی را داشته اند و ماکروبنتوزها در مقایسه با سال های گذشته به نسبت کاهش یافته اند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

در این مطالعه ضمن ارزیابی اهداف مورد نظر، مقایسات شیلاتی از وضعیت گذشته وحال و تاثیری که ازبین رفتن بخشهایی ازتالاب بر اکوسیستم داشته است را بررسی و با آگاهی از وضعیت حاصلخیزی، پیش بینی وضعیت اکولوژیکی تالاب را برای برنامه ریزی مدیران شیلاتی فراهم نمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

با تولید آبزیان در منطقه امکان ایجاد جامعه صیادی و تجهیزات آن و نهایتاً اشتغال زایی و چرخه تولید ماهی افزایش خواهد یافت. قطعاٌ بدون اطلاع از وضعیت اکولوژیکی تالاب ، هر گونه دستکاری می تواند عواقب مهم و مخاطره آمیز زیست محیطی و اکولوژیکی در پی داشته باشد .

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج