سه شنبه 2 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: : مطالعه وضعیت رشد در کفال ماهیان مبتلا به عارضه نکروز عصبی ویروسی در حوضه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: واحد اجرا: محل اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرخ پرافکنده حقیقی سال شروع: 1390/12/1 سال خاتمه: 1393/6/1
وضعیت اجرا شده | طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2351 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

موسسه تحقیقات شیلات ایران هر ساله بررسی صید را با مطالعه ساختار سنی و تعیین پارامترهای زیستی کفال ماهیان در دستور کار خود دارد. در بین دو گونه کفال ماهیان معمولا" نمونه برداری از کفال طلایی الویت دارد و کفال پوزه باریک به علت کم بودن در حاشیه قرار می گیرد. از سوی دیگر طی سال های اخیر بدلیل وجود ناهنجاری هایی که در رشد گونه و جمعیت این گونه در دریای خزر رخ داده است، تلفات سنگینی به جای مانده است که ضرورت مطالعه در خصوص رشد این گونه و مقایسه آن با مطالعات گذشته اهمیت زیادی پیدا کرده است. از دو گونه کفال موجود در دریای خزر (کفال طلائی و کفال پوزه باریک) فقط ساختار زیستی و پویائی جمعیت کفال طلائی بطور کامل بررسی می شود. بعلت اهمیت کم اقتصادی کفال پوزه باریک در صید تجاری ایران در سالهای اخیر، مطالعات جامع در خصوص این گونه صورت نگرفته است.اهداف این پروژه به شرح ذیل می باشد

بررسی حلقه های رشد بر روی فلس در ماهی کفال پوزه باریک

بررسی میزان رشد در سنین مختلف ماهی کفال پوزه باریک

برآورد اندازه ماهیان کفال پوزه باریک از طریق روش پیشینه پردازی (Back Calculation)

در این تحقیق نمونه‌های کفال پوزه باریک (Liza saliens) توسط تور­های پره­ صیادی در سواحل استان مازندران بین امیر­آباد تا نور از مهرماه 1391 تا فروردین 1392 جمع آوری شدند و در آزمایشگاه شاخص‌های طول و وزن ماهی (به ترتیب با دقت 01/0 میلی‌متر و 01/0 گرم) به ثبت رسید همچنین تعدادی فلس هم از ناحیه پشتی برای تعیین سن جدا شد که پس از آن برای مطالعات بیشتر در لام‌ آماده‌سازی شد.

نتایج:

نتایج نشان می دهد که وسعت مناطق رشد به تدریج با افزایش سن کاهش می یابد و بیشترین رشد را در روی فلس در سنین اول و دوم شاهد هستیم، بطوریکه در سال اول حیات شعاع فلس افزایشی حدود 5/366±2823 میکرومتر را نشان می‌دهد که در سن دوم به حدود نصف آن کاهش پیدا می‌کند و به 8/859±9/1223 میکرومتر می‌رسد. این روند کاهشی در میزان رشد فلس در سن 6 سالگی تنها به 5/101 به 3/201 میکرومتر می‌رسد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

برای مطالعات مربوط به براورد رشد و نحوه شکل گیری حلقه های رشد در سنین مختلف و دوره زمانی مشخص روش حاضر کاربرد دارد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

برای استفاده از این روش ماهیان ساکن مناطق معتدله که اختلاف درجه حرارت آب در فصول مختلف مشهود است قابل توصیه است. در مورد ماهیان استخوانی دریای خزر و برای اهدافی مثل مقایسه وضعیت رشد در ماهیانی که دچار تغییراتی در رشد می شوند، توصیه می شود.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج