چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی مولدین ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) بر شاخص‌های تولید مثلی

شماره مصوب: 89036-12-74-4 واحد اجرا: بخش آبزی پروری محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرود بساک کاهکش سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1391
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1914 مرتبه | 0 نظر

اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:

در تکمیل مطالعات ماهی بنی برای بهبود راندمان تکثیر مصنوعی و دست یافتن به حد اکثر هم آوری کاری، لقاح، هچ، تفریخ، بازماندگی لارو و نهایتا تولید بچه ماهی، این تحقیق صورت گرفته است. توجه به استقبال پرورش دهندگان جهت پرورش و همچنین تقاضا ی بازار مصرف و کاهش میزان صید طبیعی از منابع آبهای داخلی نیاز تولید بیشتر این ماهی را نسبت به گذشته بطور چشمگیری افزایش داده است.

لذا جهت پرورش اقتصادی و استفاده بهینه این گونه در پرورش و منابع آبهای داخلی ضروری است که راندمان شاخصهای تولید مثلی این گونه درتکثیر مصنوعی بهبود یابد با توجه به اینکه مشکلاتی نیز در زمینه تکثیر ماهیان مولد درشت این کونه وجود دارد و مولدین با وزنهای بالای یک و نیم کیلو گرم به تزریقات هورمونی جواب مثبت نمی دهند و از طرفی هم آوری آنها نیز بسیار کم می باشد. این تحقیق در زمینه تاثیرسطوح مختلف پروتئین و انرژی غذای مولدین ماهی بنی (Barbus Sharpeyi) روی شاخصهای تولید مثلی به منظور بهبود راندمان تکثیر مصنوعی و دست یافتن به حد اکثر هم آوری، لقاح، هچ، تفریخ، بازماندگی لارو و نهایتا تولید بچه ماهی بیشتر صورت گرفته است.

اهداف:

1 ـ تعیین سطح مناسب پروتئین در جیره ماهی بنی در مرحله مولد جهت دستیابی به هم آوری، لقاح، هچ وبازماندگی لارو بیشتر. 2 ـ تعیین سطح مناسب انرژی در جیره ماهی بنی در مرحله مولد جهت دستیابی به هم آوری، لقاح، هچ وبازماندگی لارو بیشتر. 3 ـ بهبود راندمان تکثیر مصنوعی ماهی بنی.

روش تحقیق:

الف) تیمار بندی : 10 تیمار مختلف

- 9 جیره غذایی با 3 سطح مختلف پروتیین (30، 35 و40 درصد) و3 سطح مختلف از انرژی قابل هضم (350 کیلو کالری در 100گرم) و تیمار شاهد از جو ( جیره مرسوم در کارگاهها ) بعنوان غذای مولد استفاده شد.

- هر تیمار 2 واحد آزمایشی و هر واحد آزمایشی یا استخر نیز 12 ماهی مولد بنی

ب) ساخت جیره های غذایی:

9 جیره با توجه به نتایج آنالیز تقریبی مواد غذایی اولیه توسط نرم افزار جیره نویسی WUFFFDA ، نوشته شد.

ماهیان مولد در20 واحد آزمایشی 300 مترمربعی و هر واحد یا استخر نیز تعداد 12 مولد ماده با استفاده از طرح آماری کاملاٌ تصادفی توزیع گردید. تغذیه ماهیان مولد با استفاده از غذای مخصوص مدت 4 ماه در کارگاه پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور به طول انجامید. تغذیه ماهیان دو نوبت در طول روز ودرحد سیری انجام می گرفت.

وزن ماهیان مولد ماده بنی 41/469 55/2012 گرم ومتوسط طولی 57/436/54 سانتیمتربودند.

ج) تکثیر و اندازه گیری شاخصهای تولید مثلی:

هر تیمار دارای 2 واحد آزمایشی و از هر واحد آزمایشی تعداد10 مولد ماده صید گردید. و جمعا 20 مولد ماده از هر تیمار مورد تزریق هورمونی قرار گرفت. و در نهایت شاخصهای تولید مثلی هم آوری کاری، لقاح، تفریخ، بازماندگی لارو و موفقیت در تخمریزی اندازه گیری گردید.

نتایج:

نتایج این تحقیق نشان دادند. که با افزایش سطح پروتئین از 30 به 35 درصد شاخصهای تولید مثلی هم آوری کاری، لقاح، تفریخ، بازماندگی لارو و موفقیت در تخمریزی افزایش و بعد از این سطح (40 درصد) کاهش می یابد. در ارتباط با انرژی نیز با افزایش انرژی از سطح 300 به 350 کیلو کالری در 100 گرم شاخصهای تولید مثلی هم آوری کاری، لقاح، تفریخ، بازماندگی لارو و موفقیت در تخمریزی افزایش و بعد ازآن (400 کیلو کالری در 100 گرم) کاهش می یابد. در این بررسی بهترین سطح پروتیین 35% وسطح مطلوب انرژی(350 کیلو کالری در 100گرم) برای گونه بنی بدست آمد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج این تحقیق نشان دادند. حداکثر شاخصهای تولید مثلی هم آوری کاری، لقاح، تفریخ، بازماندگی لارو و موفقیت تخمریزی در سطح پروتیین 35% وسطح انرژی(350 کیلو کالری در 100گرم) برای ماهیان مولد بنی بدست آمد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

در حال حاضر فقط در استان خوزستان ماهی بنی تکثیر، و بچه ماهی آن تولید می شود. اما در آینده تمام استانهایی که امکان تولید ماهیان گرم آبی را دارند میتوانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج