چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: نمایه سازی اطلاعات مجلات فارسی و انگلیسی و گزارشات نهایی در بانک اطلاعاتی ASFA

شماره مصوب: 92138-12-12-2 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: شهلا جمیلی سال شروع: 92/3/1 سال خاتمه: 94/2/29
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2242 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

سازمان فائو به منظور ارائه و پردازش اطلاعات منابع حوزه شیلات و علوم وابسته در محیط وب ، نرم افزار آسفا (ASFA) را بصورت رایگان در اختیار نمایندگان خود در گشورهای مشخصی قرار داده است. ASFA یک مجموعه اطلاعات علمی بین المللی است که برگرفته از Aquatic Sciences and Fisheries Abstract میباشد که جهت نمایه سازی گزارشات علمی (نظیر گزارش پروژ ها، مقالات مربوط به مجلات علمی، کتابهای سال علمی، نیوزلتر ها و خلاصه مقالات کنفرانسها، سمینارها و گردهمایی های ملی و بین المللی ) در زمینه علوم، تکنولوژی، مدیریت و حفاظت دریایی آبهای لب شور و شیرین و محیط زیست دریایی از سال 1974 در فائو بوجود آمده است.

این مجموعه با همکاری سازمان ملل متحد (UN) و داشتن نمایندگان (Partner) ملی و بین المللی و انتشاراتی مدارک علمی شیلاتی را نمایه سازی می نماید. هدف از اجرای این برنامه انتشار اطلاعات علمی محیطهای دریایی و آبهای شیرین به جوامع علمی است.

زمینه های مختلفی که در ASFA مورد نمایه سازی قرار میگیرد عبارتند از: Fisheries , Aquaculture, Pollution, Biology, Biotechnology, Oceanography Conservation, Management, Socio-Economic, Legal, Non-living Resources، تاکنون مجموعه ASFA بیش از سه میلیون رفرنس وارد نموده است و در هر رکورد یا رفرنس وارد شده موارد زیر لحاظ میگردد.

1- عنوان (بزبان انگلیسی و غیر انگلیسی در صورتیکه زبان دوم برای دنیا آشنا باشد)

2- خلاصه

3- لینک به متن اصلی موضوع

4- ایندکسهای تاکسونومیک و جغرافیایی

از سال 2005 ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بعنوان کانون مرکزی تبادل اطلاعات در ایران مشغول فعالیت میباشد.

نتایج:

طی سال های 2013-2015 (مدت اجرای پروژه ) تعداد 437 رکورد در برنامه آسفا وارد شده است. ازاین تعداد 47 مورد مربوط به نتایج گزارشات علمی می باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

با توجه به همکار بودن موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشوردر برنامه آسفا، بنظر میرسد نمایه سازی گزارشات خاتمه یافته پروژه های انجام شده از بدو تاسیس تاکنون ، پیشرفت علوم دریایی ایران را طی سالهای گذشته به جهان معرفی مینماید.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

در منطقه فقط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی همکار مستقیم آسفا میباشد. طی پروژه ای میتوان کشورهای همسایه را برای ثبت گزارشات شیلاتی و علوم دریایی تشویق نمود.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج