چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی فاکتورهای ایمنی (THS,TPP,PO,SOD,POD)میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکار

شماره مصوب: 94002- 9451-12-74-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان حوزستان : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394 سال خاتمه : تیرماه 1395
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1811 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت و اهداف:

1. بیماری لکه سفید موجب حسارتهای سنگینی به صنعت پرورش میگو در دنیا گردیده است و در ایران نیز این بیماری طی سالیان اخیر خسارت سنگینی را به پرورش دهندگان میگو در کشور وارد نموده است. روشهای مختلفی برای پیشگیری از بیماری لکه سفید میگو مورد استفاده قرار می­گیرد که یکی از مهمترین روشها استفاده از مخمرها بالاخص مخمر ساکارومایسیس سروزیه می­باشد. هدف از اجرای این طرح تعیین میزان مقاومت میگو پاسفید تغذیه‌شده با مخمر ساکارومایسس سروزیه در برابر ویروس بیماری لکه سفید. همچنین اهداف فرعی دیگری از جمله مقایسه میزان بازماندگی میگوهای پاسفید تغذیه‌شده با مخمر ساکارومایسس سروزیه و گروه شاهد در برابر ویروس لکه سفید، مقایسه شاخص­های سلامت (تعداد سلول­های هموسیت کل خون و پروتئین کل پلاسما) در میگوهای پاسفید تغذیه‌شده با مخمر ساکارومایسس سروزیه و گروه شاهد در برابر لکه سفید مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد.

روش تحقیق

ابتدا 600 میگو با وزن تقریبی 1.2±10 گرم انتخاب و آنها را به چهار گروه تقسیم نمودیم. گروه اول (T1) و گروه دوم (T2) با غذای حاوی ساگارومایسیس تغذیه ولی گروه سوم (T3) و گروه چهارم (T4) با غذای تجاری تغذیه گردیدند. گروههای دوم و چهارم بعد از 10 روز با ویروس لکه سفید مواجهه شده و نسبت به میزان مرگ ومیر و ثبت فاکتورهای ایمنی THC، TPP، PO، POD و SOD اقدام گردید. میزان مرگ ومیر در کلیه تیمارها و فاکتورهای ایمنی با تیمار شاهد ( کنترل منفی) مقایسه و بررسی گردید.

نتایج:

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فاکتورهای ایمنی در گروههای T1 و T2 بیشتر از T3و T4 بوده و اختلاف معنی داری با هم دارند. همچنین فاکتورهای ایمنی در گروه T2 اختلاف معنی داری با گروه T1 داشته و کاهش معنی داری رانشان میدهند. فاکتورهای ایمنی در T3 اختلاف معنی داری با T4 داشته و فاکتورهای ایمنی افزایش بیشتری در گروه T3 نسبت به گروه T4 دارد. میزان مرگ و میر در گروه T2 اختلاف معنی داری با گروه T4 داشته و بقا بیستری را نشان میدهد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

استفاده از مخمر اکارومایسیس در پیشگیری از بیماری لکه سفید می­تواند به صورت دستورالعملهای ترویجی در دستور کار قرار گرفته ومورد استفاده در کارخانه های غذا و پرورش دهندگان میگو قرار گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مراکز و مناطق مورد استفاده باید مزارع پرورشی و کارخانه های غذای میگو بوده تا زمینه ارتقا سیستم ایمنی و کاهش خطرات در برابر بیماری لکه سفید را به همرا داشته باشد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج