چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی، تدوین و ارائه وضعیت بیماریهای میگو در ایران و جهان و ارائه بهترین روشهای مدیریت مزارع میگو

شماره مصوب: 94115-12-12-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان : مرکز تحقیقات شیلاتی آبهاب دور- چابهار نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394/1/1 سال خاتمه : شهریور ماه 1395
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1877 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت و اهداف:

پرورش میگو در شهرستان چابهار، سایت گواتر یکی از ظرفیتهای ارزشمند برای رفع محرومیت منطقه و اشتغالزائی می­باشد. از سال 1386 بروز بیماری لکه سفید در منطقه کلیه فعالیتهای این سایت پرورشی و به تبع آن مراکز تکثیر و عمل آوری میگو را تحت تاثیر قرار داده است. این بیماری سالیانه در دنیا خسارت زیادی را به پرورش دهندگان میگو وارد نموده و در ایران نیز از سال 1381 که بیماری در استان خوزستان آغاز گردید تاکنون کلیه استانهای جنوبی را درگیر بیماری و تلفات نموده است. در مناطق درگیر بیماری در دنیا به منظور کنترل بیماری با ارائه راهکارهای مختلف از جمله استفاده از میگوی عاری از بیماری، استفاده از محرکهای سیستم ایمنی، بکارگیری ایمنی زیستی در مزارع و واکسن توانسته­اند تا حدودی بیماری را کنترل نمایند. در منطقه گواتر بدلیل تغییرات شدید آب و هوائی در فصل مونسون که در زمان تولید و پرورش میگو در آن منطقه اتفاق میافتد، امکان تغییرات درجه حرارت و ایجاد شوک حرارتی وجود دارد. در صورتیکه ذرات ویروسی در محیط استخر باشد که از طریق آب و یا نمونه های میگو وارد شده باشد، شوک حرارتی باعث تحریک و ازدیاد ویروسها شده و بروز بیماری را بدنبال دارد. لذا از مهمترین راهکارهای کاهش بیماری اجرای عملیات پرورش میگو در زمانهائی است که تغییرات آب و هوائی به حداقل کاهش یابد. دراین تحقیق که به صورت بررسی تحلیلی انجام می­گیرد به بررسی، تدوین و ارائه وضعیت بیماریهای میگو در ایران و جهان و ارائه بهترین روشهای مدیریت مزارع میگو در سایت گواتر چابهار اقدام میگردد.

روش تحقیق

در این تحقیق تحلیلی مطالعات صورت گرفته توسط توسط کشورهای مختلف و شرایط مستعد کننده که می‌توانند به بهبود پرورش کمک کنند مورد ارزیابی قرار میگیرد:

1- فصل ذخیره‌سازی

2- آماده‌سازی استخر

3- آبگیری و نحوه تهیه آب

4- کیفیت بچه میگو

5- مدیریت کف استخر

6- مدیریت تغذیه

7- درمانهای بیماری

نتایج:

در بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید که بهترین الگوی مدیریتی در منطقه گواتر اجرای دوره پرورش در فصل بهار بوده تا شرایط برداشت برای ماهای تیر و مرداد آماده گردد. دراین ماهها بدلیل اینکه منطقه شرایط آب و هوائی آرامی داشته و درگیر بادهای موسمی مونسون که موجب تغییرات درجه حرارت میگردد نیست لذا بهترین زمان ممکن برای پرورش میگو و ذخیره سازی می­باشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

با توجه به اینکه پیشنهاد هم اکنون حالت کاربردی پیدا نموده و در منطقه در حال اجرا می­باشد، توصیه میگردد این خصوصیت برای سایر مناطق نیز مطالعه و تحلیل گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مناطق پرورش میگو در کشور باید از نظر زمان ذخیره سازی و پرورش موردبررسی قرار گرفته و بهترین شرایط پرورش در آن مناطق مشخص گردد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج