چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ برآورد ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه

شماره مصوب : 02-0710302000-79 واحد اجرا : بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر محل اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود حافظیه سال شروع : 1379 سال خاتمه : 1380
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1380 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

برآورد ذخایر سیست و زی توده ارتمیا ان دریاچه، در تعیین میزان قابل برداشت و سهمیه بندی شرکت های بهره بردار دارای مجوز رسمی امری ضروری است که در این پروژه با اهداف برآورد زی توده با تاکید بر سیست موجود در دریاچه ارومیه

تعیین پراکنش مکانی و زمانی آرتمیای دریاچه ارومیه

برآورد مقدار سیست قابل برداشت سالیانه

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت سیست

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت زی توده (غیر از سیست)

پیشنهاد محلهای مناسب برداشت سیست

نتایج :

نتایج نشان داد در زمستان تعداد سیست شمارش شده در هر متر مکعب 756، حداقل و در پاییز با 2015 حداکثر بوده متوسط سالانه سیست 1000 عدد در هر متر مکعب محاسبه شد. حداقل وزن تر مراحل مختلف در زمستان 03/0 گرم در هر متر مکعب و حداکثر آن در بهار با 22/9 گرم در هر متر مکعب بدست آمد. ترکیب زی توده بدون محاسبه سیست درانتهای بهار، تابستان تا اواسط پاییز بطور متوسط 950 عدد در مترمکعب گزارش گردیدکه در فصل بهار تا اواسط تابستان ناپلیوس و متاناپلی درصد بیشتری را به خود اختصاص دادند حال آنکه از اواسط تابستان تا اواسط پاییز ترکیب جمعیت به ترتیب به سمت مرحله جوان و بالغ بیشتر و مراحل لاروی کمتر تغییر یافت. فیتو پلانکتونهای جمع آوری شده از دو جنس از دورده کلروفیسه و باسیلوریوفیسه، بترتیب Dunaliella و Nitzschia می باشند. حداکثر فراوانی Dunaliella،31 هزار سلول درلیتر، مربوط به ماههای فصل بهار بخصوص دراواخر اردبیهشت و اوایل خرداد ماه بوده و بیش از 95 درصد از ترکیب جمعیت فیتوپلانکتونی مربوط به این جنس می باشد. میزان زی توده حاوی سیست در دریاچه در سال مطالعه جمعا 2700 تن (30 تن سیست و 2670 تن زی توده که با احتساب 10 درصد زی توده قابل برداشت، 3 تن سیست و 267 تن زی توده بدون اثر منفی بر ذخایر، قابلیت برداشت خواهد داشت. بهترین مکان برداشت سیست و زی توده مناطق مرکزی دریاچه به سمت بخش های شمالی و بهترین زمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب در پاییز و بهار خواهد بود.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی :

بهترین مکان برداشت سیست و زی توده مناطق مرکزی دریاچه به سمت بخش های شمالی و بهترین زمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب در پاییز و بهار خواهد بود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :

شرکت های بهره بردار

سازمان شیلات ایران

سازمان محیط زیست

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج