چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه

شماره مصوب : 90021-12-78-2 واحد اجرا : بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر محل اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود حافظیه سال شروع : 1380 سال خاتمه : 1382
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1418 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

مونیتورینگ و پایش ذخایر سیست و زی توده ارتمیا ان دریاچه، در تعیین میزان قابل برداشت و سهمیه بندی شرکت های بهره بردار دارای مجوز رسمی امری ضروری است که در این پروژه با اهداف برآورد زی توده با تاکید بر سیست موجود در دریاچه ارومیه

تعیین پراکنش مکانی و زمانی آرتمیای دریاچه ارومیه

برآورد مقدار سیست قابل برداشت سالیانه

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت سیست

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت زی توده (غیر از سیست)

پیشنهاد محلهای مناسب برداشت سیست

نتایج :

با توجه به کاهش حجم آب دریاچه به کمتر از 5 میلیارد متر مکعب و متوسط شوری 320 گرم در لیتر، میزان شفافیت تقریبا در تمام ایستگاه ها برابر عمق آب بوده و وضعیت سیست در سطح آب بهتر از لایه های عمقی بوده، در بخش جنوبی از تراکم بیشتری برخوردار بوده است. وضعیت زی توده بدون سیست نیز در بخش جنوبی و در عمق 5/2 متر بهتر از دو لایه دیگر برآورد گردید. بهترین زمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب پاییز و بهار هر دو در بخش جنوبی دریاچه می باشند

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی :

بهترین زمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب پاییز و بهار هر دو در بخش جنوبی دریاچه می باشند

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :

شرکت های بهره بردار

سازمان شیلات ایران

سازمان محیط زیست

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج