چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی فاکتورهای ایمنی میگوها ی مواجهه داده شده با واکسن در مقایسه با میگوهای غیر واکسینه و میگوهای مواجهه شده با ویروس لکه سفید

شماره مصوب : 94004-9451-12-74-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری جنوب- خوزستان محل اجرا : خوزستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : شاپور کاکولکی سال شروع : 1394/1/1 سال خاتمه : 1395/5/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1440 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

امروزه تلاش بسیاری از محققین در راستای تقویت میگوهای پرورشی در برابر بیماری، معطوف به تقویت و تحریک سیستم ایمنی غیراختصاصی میگوهاست و یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر توانایی آبزی برای مقاومت در برابر عوامل بیماری‌زا وضعیت تغذیه است. بیماری‌ها معمولاً در مواقعی که آبزی تحت تأثیر عوامل استرس‌زای مختلف نظیر تغذیه نامناسب می‌باشد شیوع پیدا می‌کنند. ازاین‌رو برای بهبود وضعیت سلامتی و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها در فعالیت‌های آبزی‌پروری، جیره‌های غذایی مناسب موردنیاز می‌باشند. لذا ویژگی‌های تغذیه‌ای و فیزیکی جیره‌های غذایی می‌توانند حساسیت آبزی نسبت به عوامل بیماری‌زا را تعدیل کنند . بنابراین در پرورش آبزیان استفاده از جیره‌های غذایی که حاوی سطوح مغذی مناسب و ترکیبات باکیفیت هستند برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای آبزی ضروری است.

روش تحقیق

هفت صد و بیست میگو سالم جوان وانامی با وزن متوسط 02/1 ± 10 گرم جمع آوری شده و به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول (T1) گروه شاهد با تغذیه جیره پایه،. گروه دوم (T2) ابتدا به میزان یک گرم در کیلوگرم غذا از مخمر ساکارومایسیس سروزیا Saccharomyces cerevisiae تغذیه شدند. گروه سوم (T3) ابتدا جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا Gracilaria corticata خشک ‌شده و به میزان 1500 میلی­گرم در کیلوگرم به غذای میگوها افزوده شد و، در نهایت، گروه چهارم (T4) گروه واکسینه که با واکسن بیماری لکه سفید مواجهه شدند. کلیه تغدیه های فوق الاشاره به مدت 10 روز صورت گرفت.

نتایج :

نتایج نشان داد که میزان بازماندگی برای گروه های T4، T3، T2 و T1 به ترتیب 52/3±05/57، 5/0±5/22، 05/1±15 و 0.0±0.0 می باشد. نتایج نشان داد که میزان داده های خونی گروه اول برای فاکتورهای یاد شده از بقیه بالاتر است. از نتایج این نتیجه گیری نهایی بعمل می آید که تاثیر واکسن لکه سفید میگو از دو ماده موثره دیگر در تاثیر گذاری ایمنی در میگوی پا سفید آمریکایی بالاتر است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

استفاده از واکسن لکه سفید تولید شده با اشعه گاما می تواند در کاهش تلفات میگو در مزارع پرورشی مناسب تر از جلبک .گراسیلاریا و مخمر باشد. شایسته است در مقیاس تجاری انجام کار فوق صورت گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

در مرحله اول ، این تجویز صرفا در مناطق آلوده انجام گیرد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج