یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح /پروژه :بررسی رشد و بازماندگی لاروهای لاروهای حاصله از نسلهای مختلف

شماره مصوب : K9101-91003-9102-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : قاسم غریبی سال شروع : سال خاتمه:
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1307 مرتبه | 0 نظر

اهمّیّت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

اهمّیت تحقیق:

با توجه به افزایش صنعت تکثیر و پرورش در کشور ایران و بروز بیماری ها مختلف مانند لکه سفید که با عث خسارت زیادی به این صنعت می گردد توجه به تولید میگوی مولد عاری از بیماری از اولویت های صنعت تکثیر و پرورش می باشد تا بتواند در این راستا گام مهمی در تولید پایدار پرورش میگو داشته باشد.

.ضرورت تحقیق:

صنعت تکثیر و پرورش میگو های خانواده پناییده در کمتر 30 سال از شروع آزمایشی آن تبدیل به یک صنعت بزرگ همراه با ایجاد صدها هزار شغل و تولید میلیاردها دلار شده است. توسعه جهانی آبزی پروری از دهه 1970 با اهداف کاهش فشار بهره برداری از دریاها و منابع طبیعی و تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به رشد جهان، توجه کشورهای صاحب تجربه و دارای شرایط اقلیمی مناسب به تولید آبزیان با ارزش اقتصادی بالاتر به منظور افزایش درآمدهای ارزی را جلب نمود. در این راستا پرورش میگو در جهان و به ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا و در سالهای بعد در کشورهای آمریکای لاتین توسعه زیادی یافت، به نحوی که میزان تولید جهانی میگوی پرورشی از 50.000 تن در سال 1975 به حدود 4/3 میلیون تن در سال 2009 رسیده است،.بروز بیماری ها سالانه خسارت زیادی به کشورهای تولید کننده میگو وارد می نماید در کشور ایران نیز از سال 81 تا کنون در استان های مختلف بیماری لکه سفید باعث خسارت به مزرعه داران پرورش میگو گردیده است.

اهداف تحقیق:

تولید پیش مولد میگوی SPF از نسل های مختلف

روش‌ تحقیق:

این پروژه در مرکز ملی میگوی عاری از بیماری خلیج فارس و ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه انجام می گردد و اجرای این پروژه در تانک های 4 متر مکعبی و استخر گل خانه انجام می شود. تانک های مورد نظر با توجه به تعداد تیمار که از پست لاروهای تولید شده از نسل های مختلف بدست می آید محاسبه می گردد. طول دوره پرورش با توجه به وزن مورد استفاده میگو در حدود 120 تا 150 روز است که بعد ازطی این دوره برداشت میگوها انجام می گردد.جهت افزایش وزن میگو ها انتقال آنها به گل خانه صورت می گیرد. پست لارو مورد نیاز این پروژه از طریق تکثیر مولدین نسل های مختلف تامین می گردد . طی دوره پرورش میگوها از غذای لاروی و پرورش کارخانه (پلیت ) تولید شده استفاده خواهد شد. ثبت فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب که شامل دمای آب، اکسیژن محلول آب، pHو شوری روزانه روزانه یکبار در روز انجام می گیرد همچنین غذای مصرفی و دفعات غذادهی محاسبه می گردد.

از روز 30 پرورش عملیات بیومتری وزنی میگو انجام می گیرد و بعد از آن هر 15 روز یکبار بیومتری صورت می گیرد.آزمایش های PCR طی دوره انجام می گیرد و آزمایش های کنترل کیفی آب روزانه و هر هفته انجام می گردد( Wyban ,1992).

نتایج :

بعد از تحقیقات و آزمایش های مختلف دو نسل مولد های هلث و مولاکای میگوی موجود در استان بوشهر انتخاب گردیدند.در پروژه بررسی رشد و بازماندگی لاروهای لاروهای حاصله از نسلهای مختلف نیز با این دو نسل در سال 92 و 93 اجراء گردید. در سال 92 به مدت 200 روز پرورش با تلاقی برون گروهی مولاکای با های هلث و در سال 93 نیز با به مدت 120 روز پرورش با همین نسل انجام گرفت. نتایج فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب در سالن در سال 92 دمای آب، اکسیژن محلول در آب، pH و شوری بترتیب 1±30.19 درجه سانتیگراد،0.38±7.21 میلی گرم در لیتر،0.04±8.17 و 35 قسمت در هزار می باشد .در استخر نیز این نتایج بترتیب 3.4±25.7درجه سانتیگراد،0.4±7.2 میلی گرم در لیتر،0.1±8.09 و 3. ±40.09 قسمت در هزار می باشد. میانگین فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب در سال 93 دمای آب، اکسیژن محلول در آب، pH و شوری بترتیب2.2±32.22، درجه سانتیگراد،0.2±7.3 میلی گرم در لیتر،0.07±8.08 و 5. 0±41.05 قسمت در هزار می باشد. بعد از انتخاب مولدین تکثیر ،پرورش و مولد سازی در سال 92 و93 انجام شد. در سال 93 بعد از 120 روز پرورش تعداد 4300 قطعه میگوی پیش مولد از نسل مولاکای های هلث با وزن 2.8±22.38 گرم و بازماندگی 86 درصد تولید گردید.

دستورالعمل فنّی و توصیة ترویجی :

تولید پیش مولد میگوی عاری از بیماری خاص که با استفاده از مولدین آن می توان مانع شیوع بیماری های مختلف در مناطق و سایت های پرورش میگو گردید.

ویژگی مناطق کاربرد توصیة ترویجی :

استان هایی که پرورش میگو در انجا انجام می گردد

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج