یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ شناسایی مولکولی عوامل بیماریزای باکتریایی و قارچی در میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب : 9101k-91001-9106-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم میربخش سال شروع : اسفند 1391 سال خاتمه : خرداد 1394
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1324 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

در حال حاضر صنعت آبزی پروری به منظور ارائه دستورالعمل های مناسب در زمینه مدیریت بهداشتی از جمله تولید میگوی عاری از پاتوژن(Specific Pathogen Free (SPF ، نیاز به روش های حساس و قابل اعتماد برای تشخیص و شناسایی میکروارگانیسم های پاتوژن دارد. روش های مولکولی مورد استفاده در تشخیص میکروارگانیسم ها دارای قدرت تمایز بالای تاکسونومیک بوده و در ارتباط با کتابخانه های به روز دنیا است از سوی دیگر شناسایی دقیق میکروارگانیسم ها، تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی پاتوژن های میگو و نگهداری این سویه ها گامی در جهت سبب پیشبرد پژوهش های آتی در زمینه مکانیسم پاتوژنز عوامل بیماریزا، تشخیص، درمان، پیشگیری از بیماری ها، تولید کیت های شناسایی بومی و تشخیص بیماری های نوظهور و نوپدید و منشاء آن ها خواهد بود.

روش تحقیق

در این پروژه با استفاده از روش ریبوتایپینگ به شناسایی باکتری ها و قارچ های پاتوژن بومی جداسازی شده از مرکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص، تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی آن ها و ثبت آن ها در بانک جهانی ژن پرداخته شد.

نتایج :

در طی نمونه برداری از میگو و آب مرکز تولید میگوی عاری از پاتوژن، 40 ایزوله باکتری جداسازی شد که 8 ایزوله‌ای بیشترین فراوانی را داشتند مورد شناسایی مولکولی براساس توالی یابی 16S rDNA قرار گرفتند. باکتری های مورد شناسایی عبارتند از: Vibrio nigripulchritudo strain IS013(GenBank:KP843725)، Vibrio brasiliensis strainIS014 (GenBank:KR186076)، Vibrio rotiferianus strain IS015 (GenBank:KR186077)، Vibrio azureus strain IS012 (GenBank:KJ018724.1)، Vibrio owensii strain IS016 (GenBank:KR186078)، Agarivorans gilvus strain IS017 (GenBank:KR186079)، Vibrio brasiliensis IS018 (GenBank:KR186080) و Vibrio alginolyticus strain IS019 (GenBank:1817854) که در بانک جهانی ژن ثبت شدند. در طی این پژوهش ایزوله قارچی جداسازی نشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

- راه اندازی و استفاده از تکنیک های مولکولی سریع در تشخیص بیماری های میکروبی

- تهیه و تدوین بانک اطلاعات میکروبی، میکروارگانیسم های آبزیان و زیستگاه آنها

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

سازمان دامپزشکی کل کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان محیط زیست، کلکسیون ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، کلکسیون میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج