یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح :‌ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی ایران

شماره مصوب : 9101 -K91003-9106-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : وحید یگانه سال شروع : اسفند 1391 سال خاتمه : شهریور 1394
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1614 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق :

اهمیت و ضرورت

حفاظت مسئولانه از ذخایر ژنتیکی جانوری و گیاهی و حفظ تنوع زیستی به عنوان سرمایه های ملی با استفاده از تکنیک های زیست فناوری از مهمترین اهداف ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی است. ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی گونه های پرورشی میگو، مطالعه ژن های متعدد مثل ژنهای اقتصادی را امکان پذیر می سازد و از آن جهت که آگاهی از تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتها و خط شناسه گذاری گونه های پرورشی میگو برای حفاظت از گونه ها بسیار حائز اهمیت می باشد و با توجه به نقش بسیار کم و ناچیز آسیا در مطالعات جهانی خط شناسه گذاری DNA و اطلاعات کم تاکسونومی جانداران مختلف در ایران، در این پژوهش به بررسی تنوع ژنتیکی و ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی ایران پرداخته شد، بارکدDNA یک توالی بسیار کوتاه استاندارد از ژن کاملاً شناخته شده سیتوکروم اکسیداز І است. به کمک این توالی DNA میتوان پی برد که هر جانور، گیاه یا قارچ به چه گونه ای تعلق دارد.

اهداف طرح:

نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی میگو و تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی آن به عنوان سرمایه‌های ملی با استفاده از تکنیک‌های زیست فناوری

شناسایی و معرفی خط شناسه(DNABarcoding)گونه های میگوهای پرورشی ایران

روش تحقیق

در این طرح از میگوی پرورشی وارداتی Litopenaeus vannamei و5 گونه میگوی خلیج فارس که بر اساس طبقه بندی سیستماتیک سنتی عبارت بودند از: Penaeus semisulcatus، Fenneropenaeus merguiensis ، Metapenaeus affinis ، Parapenaeopsis Stylifera و Fenneropenaeus indicus نمونه برداری شد و پس از انجام آزمایشات مولکولی بر روی توالی بارکدDNA ، عملیات بیوانفورماتیکی و آنالیز بارکد هر توالی در نرم افزار کنسرسیوم خط شناسه گذاری (CBOL) و پایگاه داده های بانک جهانی ژن(NCBI) ، طبقه بندی فیلوژنتیک هر نمونه مشخص گردید و میزان تشابه هر نمونه با پایگاه داده هایNCBI و CBOL بررسی و نزدیک ترین گونه به نمونه مورد بررسی تعیین شد.

نتایج :

نتایج نشان دادند که نمونه های L.vannamei گونه باندار P.semisulcatus ، F .merguiensis و F.indicus با نمونه های سایر کشورها بیش از 99 درصد مشابهت داشتند. گونه بدون باند P.semisulcatus 09/87 درصد مشابهت با گونه P.semisulcatus باند دار، نمونه M. affinis بیش از 3/90درصد شباهت با Metapenaeus ensis و نمونه Parap. Stylifera 44/93 درصد مشابهت با Parapenaeopsis coromandelica داشت که در رابطه با گونه هایی که درصد مشابهت کمتر از 97 درصد می باشد نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

بررسی سیستماتیک نمونه هایی از میگو که در تکنیک خط شناسه DNA با سیستماتیک سنتی تطابق نداشتند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

سازمان دامپزشکی کل کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان محیط زیست.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج