یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی شاخص های کیفی اسپرم ماهی قزل آلا و اثر جیره های مختلف غذایی بر بهبود کیفیت آن

واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج مجری: علیرضا قائدی نام و نام خانوادگی همکاران: عباس متین فر، حسین عبدالحی، عین ا... گرجی پور، اسماعیل کاظمی، منصور شریفیان، حبیب ا... گندمکار، ابوالحسن راستیان نسب، سید حسین مرادیان، داوود ضرغام، رقیه محمودی، طیبه باشتی، عبدالحمید حسینی، میثم صلاحی، سجاد نظری. سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1372 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

با توجه به اینکه افزایش میزان لقاح و باروری در تخم وابستگی زیادی به کیفیت اسپرم دارد که خود وابسته به نوع جیره مصرفی توسط ماهی نر میباسد. جیره های مولدین نر قزل آلا باید دارای سطوح کافی اسیدهای آمینه باشد تا بتواند نیازهای گناد ها را تامین کند. از بین آمینواسیدها، آرژنین نقش بسیار مهمی در کیفیت اسپرم، تحرک، مایع سمینال و غلظت اسپرماتوکریت دارد. لذا در این تحقیق بررسی گردید آیا افزایش سطوح آرژنین جیره میتواند سبب افزایش کیفیت مایع سمینال (منی) گردد؟ هرگونه تغییر در این مایع نقش مستقیم و همبستگی زیادی با قابلیت اسپرم ها در باروری تخمک دارد.

نتایج: در این تحقیق مشخص گردید تغییر در سطوح آرژنین جیره توانست اثر مثبتی بر روی بهبود کیفیت مایع منی ماهی قزل آلای نر داشته باشد. سطوح 1 و 5/1 درصد آرژنین بهترین نتیجه را ایجاد نمود.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی: با استفاده از نتایج این آزمایش میتوان به کارخانه های تولید خوراک آبزیان توصیه نمود جیره های ویژه مولدین نر حاوی سطح بالاتر آرژنین تولید نمایند تا بدین طریق علاوه بر ارزش افزوده محصول تولیدی، جیره هائی به بازار عرضه شود که ویژه مولدین بوده و حاوی سطوح بااتری از آرژنین برای تحریک اسپرماتوژنزیز در ماهیان مولد نر باشد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی: کارخانه های تولید خوراک آبزیان
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج