یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

شماره مصوب : 91141-12-12-0 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: آبهای خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: تورج ولی نسب سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1378 مرتبه | 0 نظر

اهمیت ، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

ماهیان کفزی از مهمترین ذخایر در حال برداشت توسط صیادان سنتی و صنعتی بوده و بالاترین فشار صیادی بر روی این گروه اکولوژیک از آبزیان می باشد. لذا پایش ذخایر آنها وتعیین وضعیت روند بهره برداری بسیار مهم و حائز اهمیت است، لذا به منظور مونیتورینگ ذخایر، از روش مساحت جاروب شده استفاده شده است:

اهداف طرح عبارتند از:

1 - تعیین روند تغییرات میزان CPUA

2- تعیین روند تغییرات میزان بیوماس

3- تعیین پراکنش ماهیان به تفکیک آبهای خلیج فارس و دریای عمان

نتایج:

1- محاسبه میزان صید بر واحد سطح به تفکیک سالهای بررسی (93-1391)، اعماق مختلف و اشکوب های متفاوت

2- محاسبه میزان بیوماس به تفکیک آبهای خلیج فارس و دریای عمان اعماق مختلف و اشکوب های متفاوت

3- تعیین الگوی پراکنش به تفکیک لایه های عمقی و مناطق

4- تعیین روند تغییرات میزان ذخایر گونه های مهم اقتصادی

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج حاصل از پروژه نشان می دهد که آبهای عمیق تر دریای عمان (بالاتر از 50 متر) از نظر میزان تراکم و صید بر واحد سطح کاهش نشان داده و نشانگر وجود فشار صیادی حاصل از کشتیهای ترالر در این منطقه می باشد. از طرف دیگر این کاهش ذخایر در آبهای کم عمق ساحلی مشاهده می گردد که پیشنهاد می گردد از تعداد قایق های فعال در آبهای خلیج فارس با تاکید بر استان های بوشهر و خوزستان کاسته شود.

در ضمن کاهش فعالیت صیادی کشتی های ترالر در آبهای خلیج فارس نشان از بهبود ذخایر می باشد.

از طرف دیگر کماکان گونه های بهره برداری نشده کفزیان وجود داشته که باید نسبت به بهره برداری مقدماتی از آنها اقدام شود از جمله سفره ماهیان، خرچنگ ها، و....

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

اعمال مدیریت بر ذخایر کفزیان در حال بهره برداری آبهای خلیج فارس و دریای عمان نیازمند تمهیدات و راهکارهای مدیریتی با تاکید بر سهمیه بندی ادوات صید، کاهش تعداد قایق های صیادی و ... می باشد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج