دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی امکان تولید محصول تجاری پرمیکس ویتامینه، مواد معدنی و همبند از گیاه دریایی سارگاسوم Sargassum ilicifolium برای غذای میگو

شماره مصوب : 94112-12-12-4 واحد اجرا :موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : محمود حافظیه سل شروع : 94/12/1سال خاتمه:95/12/1
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1348 مرتبه | 0 نظر

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق :

بهره گیری از پرمیکس های ویتامینه و مواد معدنی و همچنین همبند های تجاری نه تنها باعث افزایش قیمت تمام شده غذا و نهایتا محصول میگو خواهند گردید بلکه در شکل همبند های شیمیایی می توانند به محیط زیست تیز آسیب وارد سازند. در این پروژه بدنبال نمونه های طبیعی این ترکیبات با بهره گیر ی از گیاه دریایی سارگاسوم که از منابع و ذخایر عظیمی در سواحل استان سیستان و بلوچستان برخوردار است استفاده شود. این گیاه با اندک غنی سازی نه تنها توانست جایگزین دو پرمیکس گران قیمت و همبند شیمیایی شود بلکه از بعد رنگدانه و سایر ترکیبات تقریبی نیزبه بهبود کیفیت غذا کمک نمود.

نتایج :

نتایج آنالیز ترکیبات غذایی این گیاه در مناطق شش گانه نمونه برداری نشان داد که جلبک جمع آوری شده منطقه ساحل تیس با 8/9% پروتئین، 2 درصد چربی، 23% کربوهیدرات نسبت به سایر مناطق دارای ارزش غذایی بالاتری است. اسید های آمینه، اسید های چرب و مواد معدنی و ویتامین ها نیز طی سه تکرار جلبک منطقه تیس آنالیز گردیدند. نتایج نشان داده شد که غذای تیمار D (98%پایداری)و غذای ‍C (97%) بدون اختلاف معنی دار و تیمارهای A و B نیز با 95% پایداری بدون اختلاف معنی دار، حال آنکه دو تیمار D و C با دو تیمار A و B اختلاف معنی دار داشتندP<0.05)) همچنین درصد ظرفیت جذب آب بعد از یکساعت غوطه وری در آب دریا در تیمار D ( 110) دارای اختلاف معنی دار با تیمارهای C (100% جذب)، تیمار B (85%) و تیمار A (80%)بود (P<0.05). همچنین برای رسیدن به نیازهای واقعی میگوی سفید غربی لازم است تا کمبود مواد معدنی روی و کبالت و ویتامین پیرودوکسین با انجام فرایند غنی سازی پودر گیاه سارگاسوم حاصل از نمونه برداری از منطقه تیس رفع گردد. میزا ن افزودن روی، کبالت و فنیل آلانین به ترتیب 1/1، 06/0 و 4/6 میلی گرم به ازای درصد وزن خشک جلبک بود. همچنین در پایان محصول غنی شده پودر گیاه دریایی به عنوان مکمل مواد معدنی و ویتامینه در جشنواره گیاهان دارویی 1395 رونمایی گردید که ثبت در سازمان ثبت مراحل نهایی خود را طی می کند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی :

از این گیاه به میزان 15% در جیره غذایی میگو به جای منابع پروتئینی نه تنها می تواند به عنوان پرمیکس ویتامین ه و مواد معدنی عمل نماید بلکه بهترین نوع همبند غذا خواهد بود.

بدین منظور لازم است کمبود مواد معدنی روی و کبالت و ویتامین پیرودوکسین با انجام فرایند غنی سازی به ترتیب 1/1، 06/0 و 4/6 میلی گرم به ازای درصد وزن خشک به جلبک افزوده گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :

کارخانه های
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج