اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

در بین گروه های مختلف ماهیان مطالعه سیستم ایمنی ماهیان استخوانی به دلیل اهمیت اقتصادی و از جمله منبع مهم غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است. کفال ماهیان از دیرباز مورد توجه انسان بوده اند، بطوری که رومی ها و مصریان باستان ده ها قرن پیش کفال را به عنوان غذای مصرفی خود پرورش می دادند. این اهیان دارای گوشت سفت، چرب و کم تیغ بوده و در غالب کشورها از اهمیت خاصی برخوردار هستند. کفال ماهیان از گونه های با ارزش اقتصادی در عرصه های آبزی پروری بوده و به دلیل کیفیت مناسب آن از اولویت های شیلاتی اغلب کشور ها می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر چای سبز بر روی سیستم ایمنی غیر اختصای ماهی کفال خاکستری بود. 360 قطعه لارو ماهیان کفال خاکستری با میانگین وزنیg 02/0±75/0 و میانگین طولیcm 81/0±40/4 از اسکله رمین واقع در 5 کیلومتری بندر چابهار صید و به محل آزمایش، انتقال داده شد. این تحقیق بر اساس 3 تیمار و1 کنترل در 3 تکرار طراحی گردید.

نتایج:

افزایش عصاره چای سبز به جیره غذایی از 50 تا 200 میلی گرم بر کیلوگرم، سبب افزایش معنی دار در تعداد گلبول سفید نسبت به تیمار شاهد گردید. تعداد گلبول های سفید از تیمار شاهد تا تیمار حاوی 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره چای سبز بطور منظم و تدریجی افزایش یافته است. بالاترین میزان هموگلوبین در تیمار حاوی 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره چای سبز اندازه گیری شد. کمترین میزان هماتوکریت در تیمار شاهد و بالاترین میزان آن در تیمار حاوی 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره چای سبز اندازه گیری شد. میزان پروتئین تام، آلبومین و گلوبین سرم خون در تیمارهای تغذیه شده با عصاره چای سبز افزایش معنی داری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد(05/0>P). همچنین بالاترین میزان پروتئین تام، آلبومین و گلوبین در تیمار حاوی 200 میلی گرم عصاره چای سبز بر کیلوگرم غذا مشاهده شد (05/0>P). بالاترین میزان فعالیت لیزوزیم (7/0±30/11 میکروگرم بر میلی لیتر)، میزان فاگوسیتوز (49/1±30/33 درصد) و انفجار تنفسی (08/0±57/0 جذب نوری در 620 نانومتر) در تیمار حاوی 200 میلی گرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم غذا مشاهده شد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

اضافه نمودن 200 میلی گرم عصاره چای سبز به ازای هر کیلوگرم جیره غذایی منجر به افزایش معنی دار وزن نهایی، میزان غذای دریافتی، نرخ رشد روزانه و کارایی پروتئین کفال ماهی خاکستری در مقایسه با تیمار شاهد گردید.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج