اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

گیاهان دارویی در طب شرقی برای قرن­ها استفاده شده است. سرخارگل به­عنوان یکی از گیاهان دارویی با اثراث مثبت بر پارامتر­های ایمنی شناخته شده است که معمولا برای درمان سرماخوردگی، برونشیت، عفونت­های تنفسی و التهابی استفاده می­شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر عصاره سرخارگل بر روی سیستم ایمنی غیر­اختصاصی ماهی کفال خاکستری بود. 360 قطعه لارو ماهیان کفال خاکستری با میانگین وزنیg 02/0±75/ 0 و میانگین طولیcm 81/0±40/4 از اسکله رمین واقع در 5 کیلومتری بندر چابهار صید و به محل آزمایش، انتقال داده شد. این تحقیق بر اساس 4 تیمار (50،0، 100 و 200 میلی گرم در هر کیلوگرم غذا)، هر تیمار دارای سه تکرار طراحی گردید.

نتایج:

در کل نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اضافه نمودن 100 و200 میلی گرم عصاره سرخارگل به ازای هر کیلوگرم جیره غذایی منجر به افزایش معنی­دار وزن نهایی، میزان غذای دریافتی، نرخ رشد روزانه و کارایی پروتئین، پروتئین تام، آلبومین، گلوبین، تعداد گلبول سفید، گلبول قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین کفال ماهی خاکستری در مقایسه با تیمارشاهد گردید. بالاترین میزان فعالیت لیزوزیم، انفجار تنفسی، آنتی بادی کل و درصد فاگوسیتوزیس در تیمار حاوی 200 میلی گرم عصاره سر خارگل بر کیلوگرم غذا مشاهده شد که اختلاف معنی­داری را با بقیه تیمار­ها نشان داد. تیمار حاوی 200 میلی گرم عصاره بر کیلوگرم غذا کمترین تلفات را بعد از چالش با باکتری فتوباکتریوم دمسلا در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد.افزودن200 میلی گرم عصاره سرخارگل بر کیلوگرم جیره غذایی ماهی کفال خاکستریبه­منظور بهبود شاخص های رشد، هماتولوژی، ایمنی و مقاومت در برابر بیماری فتوباکتریوزیس در این ماهی پیشنهاد می­شود

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

اضافه نمودن عصاره سرخارگل بر کیلوگرم جیره غذایی ماهی منجر به افزایش معنی دار وزن نهایی، میزان غذای دریافتی، نرخ رشد روزانه و کارایی پروتئین کفال ماهی خاکستری در مقایسه با تیمار شاهدمیگردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج