دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان پروژه: تولید جیره های غذایی پلت و بررسی تاثیر آنها بصورت انفرادی و ترکیبی با غذاهای تر طبیعی بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی

واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی بندگاه مجری: رضا قربانی واقعی - نام و نام خانوادگی همکاران: عباس متین فر-شهرام دادگر- بابک قائد نیا- محمد هادی ابوالحسنی- رسول قربانی- محمد خلیل پذیر- احمد مال الهی- محمود حافظیه سال شروع: 1384 سال خاتمه: 1385
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1436 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

ایجاد رسیدگی جنسی در مولدین میگو، مستلزم استفاده از غذاهای تر طبیعی شامل کرم پری نرئیس، اسکویید و جگر گوساله است. قیمت کرم پری نرئیس بیش از 2 برابر اسکویید و جگر گوساله می باشد. اسکویید و جگر گوساله نیز از قیمت بالایی برخوردار می باشند. در این بین کاهش هزینه تامین غذای مورد نیاز مولدین و مشکلات خریداری و آماده سازی غذاهای تر طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از روش های موثر در این ارتباط تولید و استفاده از غذاهای پلت خشک مخصوص مولدین می باشد. قیمت غذای پلت مولدین به مراتب از غذاهای تر طبیعی کمتر بوده و می تواند در زمان استفاده ترکیبی با غذاهای تر طبیعی موجب بهبود شاخص های تولید مثلی مولدین گردد. تحقیق با 9 تیمار و 3 تکرار در هر تیمار، در تانک های 300 لیتری پلاستیکی با 200 لیتر آب و با تراکم 10 مولد با میانگین وزن 2±37 گرم در هر تانک انجام شد.

از کرم نرئیس خلیج فارس(Perinereis nuntica)، ماهی مرکب (Sepia pharaonis) و جگر گوساله به عنوان غذاهای طبیعی و از غذای پلت مصنوعی تولیدی، جهت تغذیه مولدین 4 بار در شبانه روز و در ساعات 9، 30/11، 14 و 20 به میزان 25درصد زی توده مولدین استفاده شد.

طول کاراپاس مولدین (از پایه روستروم تا انتهای کاراپاس به میلی متر) ، طول کل مولدین (از انتهای روستروم تا انتهای تلسون به میلی متر)، میانگین وزن تر کل مولدین (به گرم) در هر تکرار از هر تیمار اندازه گیری گردید. در نهایت مرحله رسیدگی جنسی تخمدان تک تک مولدین تعیین و وزن تخمدان و هپاتوپانکراس آنها (به گرم) اندازه گیری شد. تعیین هماوری مولدین ماده در مراحل رسیدگی جنسی، با شمارش تعداد اووسیت ها در یک قسمت کوچک از بافت تخمدانی (1/0 تا 3/0 گرمی) در زیر لوپ انجام و سپس نسبت کل تعداد اووسیت ها در این نمونه به کل وزن تخمدان محاسبه گردید. هماوری مطلق، شاخص رشد تخمدانی (GSI) و شاخص رشد هپاتوپانکراسی (HSI)، مولدین با استفاده از فرمولهای ذیل اندازه گیری گردید

وزن نمونه تخمدان/وزن تخمدان×میانگین تعداد تخم ها =هماوری مطلق

وزن تر بدن (گرم)/100×وزن تخمدان (گرم)= شاخص رشد تخمدانی

وزن تر بدن (گرم)/100×وزن هپاتوپانکراس (گرم)= شاخص رشد هپاتوپانکراسی

اهداف:

- تعیین تاثیر استفاده انفرادی از غذاهای پلت و غذاهای تر بر رسیدگی جنسی مولدین میگوی سفید غربی.

- تعیین تاثیر حذف 50 درصدی غذاهای تر و استفاده ترکیبی از غذاهای تر طبیعی و غذاهای پلت بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی .

نتایج:

- در تیمار 3 استفاده از غذای پلت حاوی 40 درصد پروتئین خام و 10 درصد چربی خام + غذاهای تر طبیعی موجب بهبود شاخص رشد تخمدانی، شاخص رشد هپاتوپانکراسی و هماوری مطلق در مقایسه با سایر تیمارها گردید.

- حذف 50 درصدی غذاهای تر طبیعی و استفاده از غذاهای پلت به جای آنها توانست موجب کاهش معنی دار هزینه های تامین غذای مولدین به میزان تقریبی 61/0±45 درصد گردد.

- استفاده به تنهایی از جیره غذایی پلت حاوی 50 درصد پروتئین خام و 8 درصد چربی خام (تیمار 6) موجب بیشتر شدن هماوری مطلق و شاخص رشد تخمدانی مولدین نسبت به تیمارهای 2، 4، 5، 7 و 8 گردید.

- استفاده از غذای پلت به تنهایی جهت تغذیه مولدین (در تیمارهای 5، 6، 7 و8) به ترتیب موجب کاهش23/1±89 درصدی و 23/2±80 درصدی هزینه خریداری هر کیلوگرم غذا نسبت به غذاهای تر طبیعی (تیمار شاهد) و تیمارهای با تغذیه ترکیبی (1، 2، 3 و 4) شده است. این موضوع به ویژه در استفاده ترکیبی از غذای پلت و تر طبیعی می تواند موجب کاهش قابل توجه هزینه تکثیر مولدین در مراکز تکثیر گردد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

مقدار غذایی که به مولدین میگو بصورت روزانه داده می شود بطور میانگین 25 درصد زی توده (بیومس) مولدین میگو می باشد لذا می توان این مقدار جیره را به میزان 50 درصد کاهش و 50 درصد مابقی را به غذای پلت مولدین (حاوی 40 درصد پروتئین خام و 10 درصد چربی خام) اختصاص داد. 50 درصد غذای پلت ذکر شده، برابر با 5/3 درصد زی توده مولدین به صورت روزانه می باشد که در 4 وعده به مولدین داده می شود. مولدین روزانه 4 وعده و در ساعات 9، 30/11، 14 و 20 تغذیه گردند. در هر وعده غذادهی، ابتدا غذاهای تر طبیعی در تانک نگهداری مولدین ریخته شده و پس از 15 دقیقه غذای پلت در تانک مولدین ریخته شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

تمامی مراکز تکثیر مولدین میگو در کشور می توانند از نتایج پروژه استفاده نما
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج