کشور ایران با داشتن بستر مناسب و دارا بودن 900 کیلومتر ساحل آبی در شمال و 1200 کیلومتر ساحل آبی درجنوب کشور و نیز وجود گونه‌های ماهیان اقتصادی و منحصربفرد می تواند نقش مهمی را در تهیه و تولید پروتئین آبزیان در منطقه  با تاکید برتولید در سیستم  پرورش ماهی در قفس ایفا نماید. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به دنبال سالها پژوهش و مطالعه در زمینه پرورش ماهی در قفس، طرح ترویجی ایجاد سایت الگويي پرورش ماهي قزل آلا در قفس در درياي خزر را از سال 1396 اجرایی نمود. جهت انجام بهینه  این طرح ترویجی و با هدف افزایش بهره‌‌وری تولید از دو تیپ قفس‌‌های موجود، تعداد 2 مزرعه الگویی (سمام گستر و مهران گستر) و 6 مزرعه تابعی انتخاب گردید که دراثر اجرای این طرح ترویجی، در مزرعه الگویی سمام گستر شمال  با 10 قفس شناور، تولید ماهی به میزان 310 تن (تولید ماهی آن در سنوات گذشته به میزان 150 تن) و در مزرعه الگویی مهران گستر دریای کاسپین با 5 قفس شناور،  به میزان 110 تن ( تولید ماهی آن در سنوات گذشته به میزان 60 تن) رسید و راندمان تولید در این دو مزرعه الگویی به  بیش از دوبرابر افزایش یافت. با توجه به اینکه تولید ماهی در قفس‌‌ها در شمال کشور،  طبق آمارهای موجود 30 درصد ظرفیت اسمی آن بود، لذا در این طرح با هدف افزایش تولید تا میزان 70 درصد ظرفیت اسمی قفس‌‌ها، نسبت به افزایش تراکم ذخیره‌‌سازی اولیه ماهی در قفس و برداشت پلکانی ماهی از قفس‌‌ها در دوره پرورش اقدام گردید و در این راستا افزایش تعداد ذخیره‌‌سازی سازی ماهی قزل آلای رنگین کمان به ازای هر قفس‌‌ با قطر 16و 20 متر به ترتیب از 15000 و 20000 قطعه ماهی ترویج  به تعداد 30000 و 36000  قطعه ماهی ترویج گردید. با اجرای این گام برداشت محصول به ازای هر قفس‌‌ با قطر 16و 20 متر به ترتیب از 12و 15 تن  به 20 و 31 تن ماهی افزایش یافت و در نهایت سطح تولید در واحد حجم قفس‌‌های موجود شناور به 15 کیلوگرم در متر مکعب ارتقاء یافت.
در اجرای این طرح ضمن برگزاری 18 جلسه هماهنگی با ادارات و سازمان های مرتبط، 480 نفر ساعت آموزش درقالب 4 برنامه روزمزرعه و انتقال یافته در مزارع الگویی پرورش ماهی در قفس و240 نفر ساعت آموزش در قالب دو کارگاه آموزشی با حضورکارشناسان و مدیران (بخش اجرا، تحقیقات، ترویج) و بهره برداران بخش خصوصی برگزار گردید. لازم به ذکر است بسته حمایتی ترویجی این طرح  با تدوین  و توزیع 7 دستورالعمل اجرائی، 2 بروشور ترویجی، 10 بنر ترویجی، 2 پوستر و یک اپلیکیشن در اختیار بهره برداران قرار گرفت. 
لازم به ذکر است با تعمیم این طرح و در نتیجه اجرای عملیات مشابه در 100 حلقه قفس موجود در منطقه جنوب دریای خزر در استان مازندران، افزایش تولید به بیش از 3000 تن در این استان مازندران امکان‌پذیر می باشد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج