صنعت پرورش میگو، از جمله فعالیت های سودمند و پراهمیت در بخش آبزی پروری است که بخش قابل توجهی از رشد و توسعه سریع خود را مرهون اقبال روزافزون جهانی نسبت به محصولات متنوع ، سالم و مغذی تولیدی در چرخه فرآوری بوده است. یکی از مشکلاتی که پرورش دهندگان در ارتباط با کیفیت میگوهای صید شده پرورشی با آن مواجه می‌باشند، بروز عارضه سرقرمزی در میگوهاست.  هدف از اجرای این طرح، بکارگیری رو‌ش‌های نوین در پیشگیری و کاهش اثرات این عارضه با اجرای برنامه های آموزشی بهره‌برداران، برگزاری کارگاههای مهارتی، ارائه دستورالعمل‌های ترویجی، بروشورها و ..... در قالب سایتهای الگویی می باشد. این طرح در استان بوشهر، در مرحله نخست با همکاری شش مزرعه داوطلب واقع در سه مجتمع پرورشی شیف، حلّه و دلوار جمعاً به مساحت 120 هکتارانجام شد در راستای اجرای این طرح، جلسات متعددی با حضور اتحادیه پرورش‌دهندگان میگو، مدیران و کارشناسان شیلاتی، پرورش دهندگان مزارع میگو برگزار گردید. با استمرار طرح در سال دوم، هر مزرعه الگویی، با مزارع تابعی در هریک از 3 سایت انتخابی، گستره اجرای طرح به دو برابر افزایش یافت. در برنامه عملیاتی طرح، ابتدا شرایط مختلف بر مراحل  پیش، حین و پس از برداشت، پایش و عوامل افزایش دهنده ریسک بروز عارضه، به هر عامل در مراحل مختلف، ثبت و پس از آن، محتمل ترین علت (و یا علل) به عنوان نتیجه در قالب توصیه ها و رهنمودهای کاربردی با اجرای برنامه های ترویجی مشخص، جهت بهبود شرایط محصول به مزارع تحت پوشش ارائه گردید. در اجرای این طرح،  ضمن 64 نفرروز حضور محققین در مزارع، 10 جلسه و 3 نشست ترویجی،210 نفر ساعت آموزش به بهره برداران ،160 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه ، 112 نفر روز برگزاری کارگاه آموزشی، تهیه یک عنوان پوستر ترویجی، یک عنوان اپلیکیشن مدیریت مزارع پرورش میگو، برگزاری دو برنامه روز مزرعه و یک برنامه انتقال یافته و 3  برنامه تلویزیونی، اقدام گردید. با توجه به اقدامات ترویجی صورت گرفته، با اجرای این طرح ، عارضه سرقرمزی در سایتهای تحت پوشش طرح مشاهده نگردید.سطح نفوذ طرح در سال نخست معادل 6 مزرعه 20 هکتاری( 120 هکتار) در 3 سایت ( حلّه با 61 مزرعه، شیف با 59 مزرعه و دلوار با 20 مزرعه، هریک دارای 2 مزرعه الگویی) محاسبه شد و با استمرار طرح در سال دوم، هر مزرعه الگویی، با مزارع تابعی در هریک از 3 سایت انتخابی، گستره اجرای طرح را به دو برابر افزایش داد. به این ترتیب ضریب نفوذ در سایت های تحت پوشش طرح ترویجی در سال نخست 4.28 درصد از کل مزارع  سایت های منتخب(با 2800هکتار سطح زیر کشت در 3 سایت انتخاب شده) و  2.73 درصد کل مزارع فعال استان (با 4400 هکتار سطح زیر کشت ) و در سال دوم(1397) به 8.6 درصد در سایت های منتخب و 5.5 درصد از سطح زیر کشت استان برآورد گردید
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج