دوشنبه 13 شهریور 1402

بررسی خصوصیات اکولوژیکی زیستگاه‌‌های صدف حلزونی Babylonia spirataدر دریای عمان – آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان

کد مصوب: 000561-00028-034-12-78-124، محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، مجري: الناز عرفانی فر
وضعیت اجرا شده | اکولوژی منابع آبی-1402 | بازدید: 253 مرتبه | 0 نظر
چکیده
یکی از گونههای صدفهای خوراکی تجاری مهم در دنیا صدف حلزونی Babylonia spirata می‌‌باشد. محدوده زیست این گونه در آبهای ساحلی و در منطقه فلات قاره  در مناطق شنی میباشد .اطلاعات پایه اکولوژیک زیستگاه‌های این نرمتن در منطقه کمک قابل توجهی به صیادان و بهرهبرداران مینماید. از این رو به منظور شناسایی ویژگی‌‌های اکولوژیک زیستگاه حلزون دریایی بابیلون در آبهای شمالی دریای عمان از شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 بصورت ماهانه(پیش و پس مانسون) از آب، رسوب و صدف حلزونی بابیلون جهت تعیین دما،pH ، شوری، اکسیژن محلول و کدورت، مواد آلی کل و تعیین جنس بستر و تراکم صید انجام شد. میانگین دمای آب در دوره بررسی در کنارک 79/27، در پزم 99/26، در پسابندر و بریس 5/28 درجه سانتیگراد بود. میانگین شوری در ایستگاه‌‌های کنارک، پزم، بریس و پسابندر به ترتیب برابر با 33/39 ، 99/26، 25/39 و 25/39 ppt ، کدورت به ترتیب برابر با 48/5 ، 5/2، 25/7 و 25/7 FTU ، pH به ترتیب برابر با 25/8 ، 22/8، 18/8 و 18/8 ، اکسیژن محلول به ترتیب برابر با 6/6 ، 06/7، 97/6 و 97/6 میلی‌‌گرم بر لیتر، نیترات آب به ترتیب برابر با 35/1 ، 16/1، 11/1و 11/1 میلی‌‌گرم بر لیتر،  نیتریت آب به ترتیب برابر با 04/0 ، 02/0، 055/0و 055/0 میلی‌‌گرم بر لیتر، آمونیاک به ترتیب برابر با 05/0 ، 19/0، 01/0و 01/0 میلی‌‌گرم بر لیتر، فسفات آب به ترتیب برابر با 37/0 ، 23/0، 25/0و 25/0 میلی‌‌گرم بر لیتر، میزانSand  رسوب به ترتیب برابر با 14/31، 66/32، 43/28 و 43/28 میلی‌‌گرم، میزان Silt رسوب به ترتیب برابر 32/6، 49/3، 19/8 و 19/8 درصد، میزانClay  رسوب به ترتیب برابر 5/625، 83/63، 47/61 و 47/61 درصد و میزان مواد آلی به ترتیب برابر با 64/0، 52/0، 67/1 و 67/1 درصد بدست آمد. نتایج بررسی نشان داد که مواد مغذی نقش مهمی در تراکم صدف بابیلون این منطقه دارند. با افزایش مواد مغذی تراکم بابیلون با پیک شدید افزایش می‌‌یابد و در مهر و آبان ماه به بیش‌‌ترین تعداد می‌‌رسد و پس از آن با کاهش مواد غذایی، تراکم سیر نزولی دارد و طی آنالیز رگرسیون چندگانه خطی میزان نیتریت ارتباط بالایی به میزان صید در واحد تلاش حلزون دریایی بابیلون داشت و این ارتباط نشان داد که میزان cpue صدف حلزونی بابیلون بعد از مانسون بالاتر از پیش مونسون بوده است و در بین ماه‌‌های نمونه‌‌برداری بعد از مونسون آبان ماه بالاترین میزان صید رو داشت که این افزایش را می توان به افزایش میزان مواد مغذی در دسترس صدف حلزونی بابیلون ارتباط داد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج