دوشنبه 13 شهریور 1402

بررسي اثر پروبيوتيک بومي باسيلوس واليسمورتيس آي اس03 ((Bacillus valismortis IS03 بر ميزان بقاء و پيشگيري از بروز ويبريوزيس ميگوي سفيد غربي(Litopenaeus

کد مصوب: 980716-015-12-80-24، محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، مجري: اشکان اژدری
وضعیت اجرا شده | بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 843 مرتبه | 0 نظر
چکیده
کاربرد پروبیوتیک در تولید لارو در مراکز تکثیر در کشورهای اصلی تولید کننده میگو به سرعت در حال افزایش است و در حال حاضر یک جایگزین اعمال شده معمول برای آنتی بیوتیک ها است. آزمایش های انجام شده در این پژوهش نتایج مربوط به تأثیر باکتری باسیلوس والیسمورتیس IS03  جداسازی شده در مطالعه قبلی  با فرمولاسیون تجاری پروبیوتیک‌ تک سل پلاس به عنوان پروبیوتیک‌ بومی جدا شده از دستگاه گوارش میگوی سفید غربی در دوره پرورش لاروی و مقاومت به باکتری بیماری‌زای ویبریو هاروی  بررسی گردید. گروه‌های  پنجگانه آزمایشی (همراه با سه تکرار)  شامل گروه کنترل منفی (بدون پروبیوتیک)، گروه کنترل مثبت T1)) (پروبیوتیک تجاری) و دوره های زمانی مختلف و روش مصرف پروبیوتیک پروبیوتیک‌ تک سل پلاس در قالب سه تیمار T3، T4 و T5 بررسی شد.  بررسی کارایی شامل تأثیر پروبیوتیک بر فاکتورهای فیزیکو‌شیمیایی و کیفی آب محل پرورش، پیشرفت مراحل لاروی اولیه و پست لاروی، شاخص‌های رشد و کیفیت پست‌لاروها، درصد بازماندگی و مواجهه با باکتری ویبریو هاروی بود. بر اساس این نتایج، شاخص‌های رشد و سلامت از قبیل طول کل، طول کاراپاس، وزن، بازماندگی، اختلاف اندازه و نسبت عضله به روده در تیمارهای پروبیوتیکی نسبت به گروه کنترل بهتر بود و در تمامی شاخص¬های فوق بین تیمار تیمارهای پروبیوتیکی و شاهد اختلاف معناداری وجود داشت (05/0>P). در مطالعه حاضر جهت ارزيابي كيفيت پست‌لاروها از تست هاي استرس شوري و فرمالين استفاده گرديد. نتايج حاكي از تاثير مثبت پروبيوتيك تک‌سل پلاس در افزايش تحمل اين استرس‌ها در گروه پروبيوتيكي نسبت به كنترل بود. عفونت تجربی میگوها و درمان پروبیوتیکی مشخص نمود که استفاده از پروبیوتیک موجب کاهش مرگ و میر و در نتیجه افزایش بقای میگوها در برابر عفونت ناشی از باکتری ویبریو هاروی تحت شرایط بالینی گردید. لذا با توجه به نتايج اين پژوهش، پروبيوتيك تک سل پلاس ، علاوه بر تاثير معنی دار در پيشرفت مراحل لاروي و پست‌  لاروي ، فاكتورهاي رشد، تحمل استرس، موجب مقاومت ميگوها در برابر بيماري ويبريوز شده و افزایش معنی داری بازماندگي ميگوها در ميگوهاي مواجهه داده شده با باكتري ويبریو هاروي مشاهده شد (05/0>P).
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج