چکیده
افزایش تقاضای مصرف غذاهای دریایی و محدودیت ظرفیت صید آبزیان وحشی موجب توسعه آبزی پروری شده است اما واردات بی رویه تخم چشم زده، مولدین و ماهیان زینتی زمینه ساز گسترش بیماری های ویروسی در کشور گردیده و موارد متعددی از بروز تلفات ویروسی و خسارت به پرورش دهندگان گزارش شده است. یکی از بیماری های مهلک ویروسی ماهیان سردابی که در چند سال اخیر شیوع پیدا کرده سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی(VHS) است. از آنجا که روش های تشخیصی رایج مانند کشت سلولی و مولکولی زمانبر و هزینه بر هستند و تشخیص سریع بیماری های ویروسی یکی از ارکان کنترل سریع بیماری می باشد این پروژه برای دستیابی به دانش فنی تولید و ارزیابی کیت تشخیص بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی(VHS) طراحی گردید. در طراحی آزمون ایمونوکروماتوگرافی از اشکال مختلف پادتن های تک دودمانی تجاری و پادتن های چند دودمانی تولید شده در خرگوش نیوزلندی با نزریق سویه استاندارد ویروس VHS استفاده شد. در این مطالعه غلظت بهینه پادتن های مورد استفاده برای جفت سازی و پوشش دهی نانوذرات طلا 5 میکروگرم/میلی‌لیتر گزارش شده است. همچنین 8/1 میلی‌گرم/میلی‌لیتر پادتن چند دودمانی  برای پوشش دهی در منطقه خط تست غشای نیتروسلولز بعد از بهینه سازی استفاده شد. برای زمان واکنش در این مطالعه زمان‌های15، 20 و 25 دقیقه با یکدیگر مقایسه شدند و مشخص شد که حساسیت بین 20 و 25 دقیقه مشابه بوده اما بیشتر از 15 دقیقه بود. بنابراین، زمان واکنش این نوار ایمنوکروماتوگرافی در 20 دقیقه تنظیم شد. روش  های کشت سلول و مولکولی که معمولا جهت تشخیص ویروس استفاده می شوند علاوه بر زمان بر بودن به تجهیزات آزمایشگاهی و تکنسین آموزش دیده نیاز دارد. بنابراین برای کاهش هزینه های برنامه غربالگری درجا، استفاده از روش های تشخیص سریع برای شناسایی سریع و ارزان بیماری بسیار کمک کننده خواهد بود.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج