سه شنبه 14 شهریور 1402

بررسی شاخص های رشد و پاسخ های ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با عصاره هیدروالکلی جلبک اسپیرولینا

کد مصوب: 000383-020-12-13-24، محل اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، مجري: رضا نهاوندی
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 251 مرتبه | 0 نظر
چکیده
جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) با دارا بودن پروتئین، ویتامین، موادمعدنی، اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای چرب و رنگدانه‌‌های آنتی‌‌اکسیدانی نظیر بتاکاروتنوئید بعنوان محرک رشد، پروبیوتیک و تقویت‌‌کننده سیستم‌‌ایمنی در آبزیان مطرح است. تحقیق حاضر بمنظور بررسی اثر تغذیه با درصدهای ‌‌مختلف عصاره هیدروالکلی جلبک‌‌اسپیرولینا بر شاخصهای رشد و برخی پاسخ‌‌های‌‌ایمنی بچه‌‌ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. تعداد 2400 عدد بچه‌‌ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان بطور تصادفی در پنج گروه آزمون شامل 1 گروه کنترل (غذای تجاری فاقد مکمل عصاره جلبک‌‌ اسپیرولینا)، گروه آزمون 2 تا 5 به‌‌ترتیب با غذای تجاری به‌‌همراه 2 ، 4 ، 6 و 8 درصد عصاره‌‌ هیدروالکلی جلبک‌‌اسپیرولینا تغذیه شدند. میانگین وزنی ماهیان در آغاز تحقیق 5/0± 20 گرم بوده و در بیست استخر پلی‌‌اتیلنی مستطیلی300 لیتری تفکیک شده و پس از طی دو هفته سازگاری با شرایط مزرعه جهت سنجش شاخصهای رشد و ایمنی بمدت 60 روز در شرایط کنترل نگهداری و هر بیست روزیکبار زیست سنجی به‌‌عمل آمد. مقایسه میانگین (خطای استاندارد±) شاخص‌‌های محاسبه شده در پایان دوره به‌‌ترتیب: درصد ضریب چاقی (01/0 ± 16/1) ، نرخ رشد (02/0 ± 41/0)، نرخ رشد ویژه (015/0 ± 38/0)، فعالیت لیزوزیمی(12/0 ±77/2 میلی‌‌گرم در لیتر) و همچنین درصد زنده‌‌مانی در تنش‌‌های اکسیژنی، حرارتی و شوری به ترتیب 85/1±96/62، 89/4±40/57 و 85/1±07/74 و در تیمار 5 (هشت درصد عصاره جلبک‌‌ اسپیرولینا) اختلاف معنی‌‌داری را با سایر گروه‌‌های آزمون نشان داد (05/0 >p). لذا استفاده از عصاره هیدروالکلی اسپيرولينا در سطح هشت‌‌درصد بصورت مکمل در جيره‌‌غذايی محاسباتی بچه‌‌ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان بطور معنی‌‌داری سبب بهبود شاخصهای رشد و ایمنی می‌‌گردد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج