سه شنبه 14 شهریور 1402

بررسی زادآوری و زنده مانی ماهیان مولد گوپی(Poecilia reticulata) تغذیه شده با غذای ترکیبی حاوی جلبک اسپیرولینا (Spirulina sp)،

کد مصوب: 991254-053-12-13-24، محل اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، مجری: رضا نهاوندی
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1030 مرتبه | 0 نظر
چکیده
صنعت پرورش ماهیان زینتی در ایران رشد فزاینده‌‌ای یافته است و ماهی گوپی زنده‌‌زا یکی از پرفروش‌‌ترین ماهیان زینتی در ایران و جهان محسوب می‌‌شود. جلبک اسپیرولینا ارزش غذایی بالایی برای تغذیه آبزیان بویژه ماهیان زینتی داشته و سرشار از مواد مغذی نظیر پروتئین، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب ضروری و رنگدانه‌‌های طبیعی است و کاربردهای فراوانی به‌‌عنوان مکمل دام، طیور و آبزیان دارد. این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر جیره‌‌های غذایی دارای مکمل جلبک اسپیرولینا با جیره کنسانتره فاقد جلبک اسپیرولینا بر شاخص‌‌های زادآوری و رشد مولدین گوپی به‌‌مدت 90 روز انجام گردید. محیط پرورش شامل آکواریوم‌‌های شیشه‌‌ای با حجم آبگیری 288 لیتردر شرایط کنترل شده با دوره نوردهی 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی و دمای آب 1 ± 28 درجه سانتی‌‌گراد بود. چهارگروه آزمون شامل، تیمار یک (غذای کنسانتره)، تیمار دو (غذای کنسانتره حاوی پنج درصد مکمل جلبک اسپیرولینا)، تیمار سه (غذای کنسانتره حاوی ده درصد مکمل جلبک اسپیرولینا) و تیمار چهار (غذای کنسانتره حاوی 15درصد مکمل جلبک اسپیرولینا) بود.جلبک اسپیرولینا در مقادیر تعیین شده در مرحله تولید غذا با سایر مواد اولیه در مرحله آسیاب مخلوط شده و وارد دستگاه اکسترود شده و به صورت گرانول‌‌های آماده مصرف خریداری شد. هر تیمارشامل سه تکرار و در هر تکرار پنج قطعه مولد ماده و سه قطعه مولد نر ماهی گوپی بیگ ایر دامبو وارداتی از کشور تایلند نگهداری گردید. مراحل فارمی درکارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آذرماهی (شهرستان تیمورلو) انجام یافت. کمترین (98/1±24/16) و بیشترین (15/2±66/31) میانگین هماوری نسبی کل و کمترین (79/7± 08/50) و بیشترین (52/58±13/69) میانگین تعداد لارو تولیدی کل  به‌‌ترتیب در تیمارهای یک و چهار مشاهده شد. نتایج نشان‌‌دهنده بیشترین میزان زادآوری و رشد و کمترین زنده مانی در تیمار چهار بود. میزان زنده مانی در تیمار چهار با سایرتیمارها اختلاف معنی‌‌دارداشت (p<0.05 )، ولی بین تیمارهای دو و سه اختلاف معنی‌‌داری مشاهده نشد (p>0.05).  به‌‌طوری‌‌که بیشترین و کمترین میزان زنده مانی در مولدین ماده به‌‌ترتیب 67/6± 33/93 و 67/6 ± 33/33 درصد و در مولدین نر بترتیب 11/11 ± 88/88 و 0/0± 33/33 درصد در تیمارهای یک و چهار مشاهده گردید. در نتیجه، با توجه به میزان زنده مانی و صرفه اقتصادی جلبک اسپیرولینا به‌‌مقدار ده درصد جیره را می‌‌توان به‌‌عنوان مکمل غذایی مناسب، جهت دستیابی به زادآوری، رشد و زنده مانی مطلوب بهبود رنگ و در ماهیان زینتی گوپی مورد استفاده قرار داد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج