طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته) / فهرست مطالب

جلسه توجیهی با بخش خصوصی  (اتحادیه گرمابی ) به منظور متقاعد کردن  آن برای مشارکت در طرح
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - دوشنبه پانزدهم مرداد 1397 

جلسه توجیهی با بخش خصوصی (اتحادیه گرمابی ) به منظور متقاعد کردن آن برای مشارکت در طرح

جلسه توجیهی با بخش خصوصی (اتحادیه گرمابی ) به منظور متقاعد کردن آن برای مشارکت در طرح
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 852 مرتبه
جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت عمل آوری غذای دریایی مرجان»  و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - دوشنبه پانزدهم مرداد 1397 

جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت عمل آوری غذای دریایی مرجان» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای

جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت عمل آوری غذای دریایی مرجان» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 867 مرتبه
جلسه همنشست و هماهنگی رابطان (آقایان مهندس رفاهی و مهندس باقری رابطان طرح در اداره کل شیلات) و مجری (ناظم رعایا) برای تعیین سایت الگو و تابعی
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - دوشنبه پانزدهم مرداد 1397 

جلسه همنشست و هماهنگی رابطان (آقایان مهندس رفاهی و مهندس باقری رابطان طرح در اداره کل شیلات) و مجری (ناظم رعایا) برای تعیین سایت الگو و تابعی

جلسه همنشست و هماهنگی رابطان (آقایان مهندس رفاهی و مهندس باقری رابطان طرح در اداره کل شیلات) و مجری (ناظم رعایا) برای تعیین سایت الگو و تابعی
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 849 مرتبه
جلسه پیگیری و هماهنگی با اداره کل شیلات خوزستان در جهت اجرای طرح های ترویجی مصوب در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - دوشنبه پانزدهم مرداد 1397 

جلسه پیگیری و هماهنگی با اداره کل شیلات خوزستان در جهت اجرای طرح های ترویجی مصوب در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

جلسه پیگیری و هماهنگی با اداره کل شیلات خوزستان در جهت اجرای طرح های ترویجی مصوب در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 942 مرتبه
همنشست برای طرح های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - یک شنبه چهاردهم مرداد 1397 

همنشست برای طرح های ترویجی

همنشست برای طرح های ترویجی
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 891 مرتبه
همنسشت ترویجی بین پژوهشکده- روؤسای اتحادیه های گرمابی - مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - یک شنبه چهاردهم مرداد 1397 

همنسشت ترویجی بین پژوهشکده- روؤسای اتحادیه های گرمابی - مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان

همنسشت ترویجی بین پژوهشکده- روؤسای اتحادیه های گرمابی - مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 873 مرتبه
12